دکتر حمیده رشادت جو

دکتر حمیده رشادت جو

دکتر حمیده رشادت جو

Dr. Hamideh Reshadatjoo

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد و مولفه های اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 72
2 ارائه الگوی ارتقای صلاحیت های حرفه ای برای معاونین پرورشی مدارس متوسطه استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 0
3 ارائه چارچوبی برای تبیین نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در توسعه مشاغل آینده با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
4 ارائه مدل توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی : صنایع دستی کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
5 ارائه مدلی برای ارتقاء کیفیت آموزش در رشته داروسازی مورد: (دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
6 ارائه مدلی برای ارتقای صلاحیت های حرفه ای مشاوران آموزشی در ارائه خدمات به دانش آموزان مقطع متوسطه اول (مطالعه موردی: آموزش پرورش شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 2
7 ارائه مدلی برای تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
8 ارائه مدلی برای تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 10، شماره: 40
9 ارائه مدلی برای توسعه مشارکت عضای هیات علمی در فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 2
10 ارائه مدلی جهت بهسازی دانشجو درسیستم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 3
11 ارتباط بین صداقت علمی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 1
12 Evaluation of the Relevant Factors with the Formation of Marginalization in Qorveh, a Case Study in Sheikh Jafar Quarter (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 8، شماره: 3
13 بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 2، شماره: 2
14 تبیین مدل های توسعه گردشگری فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
15 تدوین مدل توسعه کارآفرینی با رویکرد پاسخگویی اجتماعی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 49
16 تدوین مدل هویت حرفه ای اعضای هیات علمی (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 37
17 تعیین ابعاد و مولفه های ارتقاء کیفیت آموزش در رشته داروسازی و تعیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 6
18 رابطه رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 6، شماره: 2
19 رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی و عملکرد شغلی پژوهشگران حوزه سلامت (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 21، شماره: 4
20 شناسایی نقش دانشگاه در ایجاد اکوسیستم نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 52
21 شناسایی نقش های پارک های علم و فناوری در ایجاد اکوسیستم نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 1، شماره: 3
22 شناسایی و تبیین مولفه های بهسازی دانشجو و ارائه مدل مربوط به آن در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 2
23 طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه جهت توانمندسازی کارکنان در نظام بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 53
24 طراحی الگوی مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 18
25 طراحی چارچوب بهبود کاربست برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه آموزش های علمی-کاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 3
26 طراحی مدل کارآفرینی پایدار مبتنی بر شایستگی های کارآفرینانه در کسب و کارهای بیمه ای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
27 طراحی و اعتباربخشی الگوی نظام آموزش اثربخش برای مدیران دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 15، شماره: 2
28 طراحی و اعتبارسنجی مدل تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 25
29 مدل شایستگی های مورد نیاز برای ریاست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 3، شماره: 13
30 مدل فرایندی ارزش گذاری کسب وکارهای نوپای فناوری مالی (فین تک) در مراحل اولیه سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران خطرپذیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 24، شماره: 3
31 نقش دانشگاه و صنعت در اکوسیستم نوآوری در راستای تحقق نوآوری پایداری در کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 9، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی نظام مدیریت دانش در میان اعضای هیات علمی مورد مطالعه: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
2 ارائه مدلی برای تبیین نقش فرهنگ سازمانی، ساختارسازمانی و کاربرد فناوری اطلاعات در آشکارسازی دانش مورد: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
3 بررسی آسیب های فرهنگی ناشی از عدم اعتماد به نفس دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 بررسی آسیب های فرهنگی ناشی از عدم اعتماد به نفس دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
5 بررسی آسیب های فرهنگی ناشی از عدم خودباوری دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
6 بررسی تاثیر اقتصاد دایرهای در دستیابی به بازآفرینی شهری با ابزارهای مدل تریپل هلیکس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
7 بررسی تاثیر روحیه گذشت و ایثار پرسنل عملیاتی آتش نشانی تهران بر کاهش تلفات شهروندان در مدیریت بحران آتش سوزی ساختمان پلاسکو (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
8 بررسی تاثیر شهرت شرکت، قمیت ها و هزینه ها بر ارزش و وفاداری مشتریان محصولات صوتی تصویری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
9 بررسی تاثیرات طرح هدفمندسازی یارانه ها برعملکرد سازمان های خدمات رسان در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
10 بررسی رابطه امنیت اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان آتش نشانی کرمانشاه در حینماموریت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی
11 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جمع سپاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد شغلی کارکنان هلال احمر تهران در زمان بحران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی
13 بررسی عوامل موثر بر ارزش و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه محصولات صوتی تصویری در تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
14 بررسی میزان تاثیر مهارت های فردی it بر خلاقیت کارکنان در صنعت صنایع غذایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
15 تاثیر روحیه گذشت و ایثار پرسنل عملیاتی آتش نشانی بر کاهش تلفات شهروندان (بررسی تطبیقی مدیریت بحران آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران و برج گرنفل لندن) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
16 تاثیر عوامل سازمانی بر استقرار سیستم های اطلاعات استراتژیک مطالعه موردی شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
17 تاثیر مدیریت data science بر افزایش هوشف سازمانی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
18 تاثیر مسابقات ورزشی بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
19 تاثیر میزان اضافه کاری و دورکاری بر تعادل کار-زندگی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز استان گیلان، شهر رشت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت
20 تأثیر فعالیت بدنی و ورزش در سلامت روانی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
21 توسعه مدل ارزش و وفاداری مشتری: بررسی تاثیر نوآوری کالا و خدمات بر ارزش و وفاداری مشتریان محصولات صوتی تصویری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
22 رابطه مدیریت دانش و کارایی منابع انسانی بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
23 رابطه هوش سازمانی و سرمایه های فکری با عملکرد سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
24 شناسایی و تعیین زیرساختها و الزامات پیاده سازی نظام برنامه ریزی منابعسازمان با تمرکز بر مدلسازی فرایندهای کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
25 گذری بر موانع سازمانی مدیریتدانش در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
26 نقش مدیریت دانش درایجادهوش سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
27 نقش مدیریت شهری در ارتقای شاخص های فرهنگی و اجتماعی شهروندان (دریافت مقاله) همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران
28 نقش مولفه های امنیت اجتماعی در پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان آتشنشانیکرمانشاه در حین ماموریت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی
29 نقش مولفه های مدیریت دانش در پیشبینی عملکرد شغلی کارکنان هلال احمر تهران درزمان بحران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی