دکتر حمیدرضا رضوانی

دکتر حمیدرضا رضوانی هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی مهرالبرز

دکتر حمیدرضا رضوانی

Dr. hamidreza Rezvani

هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی مهرالبرز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.