دکتر غلامرضا فدایی

دکتر غلامرضا فدایی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا فدایی

Dr. Gholamreza Fadaie

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختلاف و گونه گونگی مبنای معرفت (جنسیت و قومیت، معرفت- اخلاق) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 4
2 بررسی قابلیت بهکارگیری سنجه های مرکزیت به عنوان شاخصهای ارتباط استنادی مدارک در بازیابی اطلاعات رابطه ای: مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 1
3 مدیریت دانش و ارائه مدلی نو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 1
4 نقش کتابخانه های عمومی در افزایش سرمایه اجتماعی: مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 2
5 آیا کتابداری و اطلاع رسانی فقط منتظر تغییر نام است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 15، شماره: 2
6 ارائه ویژگیهای مناسب برای سیستم های مدیریت محتوای وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران بر اساس عناصر مطرح در وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی دنیا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 15، شماره: 1
7 اطلاع چیست؟ با تاکید بر یافته های زینس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 2
8 الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 21
9 بدیلی برای اف .آر.بی.آر؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 1
10 بررسی تاثیر استنادی مقاله های مجلات علمی- پژوهشی فارسی زبان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 2
11 بررسی تولیدات علمی اعضای هیات علمی حوزه علوم انسانی دانشگاه تبریز طی سال های ۱۳۸۱- ۱۳۸۶ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 2
12 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 24
13 بررسی مفهوم نظام مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 4
14 بررسی و تحلیل روابط کتابشناختی اثر به اثر در میان آثار موسیقایی ایرانی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌‏های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
15 بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی شهر سنندج: ارائه خدمات و ابزارهای بازیابی اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 1
16 بلای ارتقا و نقش امتیاز مقاله و کتاب در آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 4
17 بن مایه های فکری هستی شناسی ها در فلسفه کواین (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
18 به کارگیری معیارهای تحلیل شبکه های اجتماعی در ارزیابی های کتاب سنجی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 25
19 ترسیم نقشه هم رخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه Web of Science (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 4، شماره: 2
20 تهاجم امواج، تهاجم افکار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 27، شماره: 1
21 جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 8، شماره: 18
22 رابطه فرهنگسازمانی و مدیریت دانش در دانشکده علوماطلاعات و دانششناسی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 2
23 سخن سردبیر- کتابخانه های آموزشگاهی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 3
24 سخن سردبیر: چقدر علم اطلاعات و دانش‎شناسی در اسناد بالادستی حضور دارد؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 25، شماره: 1
25 سخن سردبیر: علم اطلاعات و دانش شناسی: ریشه در فلسفه و شاخه در علوم اجتماعی دارد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 4
26 سخن سردبیر: متغیرسازی و متغیربازی در نگارش مقالات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 25، شماره: 2
27 سخن سردبیر: از کتابداری و اطلاع رسانی تا علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 2
28 سخن سردبیر: انگیزه کاری و عملکرد مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 4
29 سخن سردبیر: این حوزه برای بقا به تخصص نیاز دارد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 1
30 سخن سردبیر: باز هم هویت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 25، شماره: 4
31 سخن سردبیر: برجام و مدیریت دانش و اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 3
32 سخن سردبیر: پژوهش برای پیش رفت یا برون رفت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 2
33 سخن سردبیر: تورم و رکود در کتابخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 2
34 سخن سردبیر: جایگاه ما بین دو قله رفیع (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 3
35 سخن سردبیر: چالش های سردبیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 2
36 سخن سردبیر: حفظ و اشاعه میراث مکتوب، میراث دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 3
37 سخن سردبیر: خواندن و مطالعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 2
38 سخن سردبیر: داوری در مجلات؛ بخشی از مدیریت نشر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 1
39 سخن سردبیر: رابطه رویت‎پذیری و منزلت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 2
40 سخن سردبیر: رفتار اطلاع‎یابی و اهمیت آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 4
41 سخن سردبیر: ریشه و میوه در علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 3
42 سخن سردبیر: سرمایه اجتماعی و پنج «میم» اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 1
43 سخن سردبیر: سنجش علم و تولیدات علمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 2
44 سخن سردبیر: شفافیت اطلاعاتی و نقش علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 1
45 سخن سردبیر: شورای نقد متون و کتب علوم انسانی و نقد نام کنگره متخصصان علوم اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 3
46 سخن سردبیر: صدویکمین شماره مجله و دغدغه های سردبیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 2
47 سخن سردبیر: عزم بر شفافیت اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 1
48 سخن سردبیر: عزم ملی و نظام اطلاعاتی (اطلاع رسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 1
49 سخن سردبیر: علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 3
50 سخن سردبیر: گاهی کوزه‎گر از کوزه شکسته آب می‎خورد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 25، شماره: 3
51 سخن سردبیر: گستره دانش کتابداری و اطلاع رسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 3
52 سخن سردبیر: گفتگوی صمیمانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 4
53 سخن سردبیر: لزوم پالایش مقولات دانشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 4
54 سخن سردبیر: لزوم تجدید نظر در راهبرد کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 4
55 سخن سردبیر: مشاوره اطلاعاتی، امری فراموش شده در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 4
56 سخن سردبیر: مطالعات نمایشگاهی کتاب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 1
57 سخن سردبیر: مطالعه نوعی مسابقه است (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 1
58 سخن سردبیر: نگاهی جامع به حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 1
59 طبقه بندی در فضای مجازی (با تاکید بر نظرات تردینیک) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 1
60 طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مطالعه دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 3
61 علوم/ مدیریت بازیابی و اشاعه اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 15، شماره: 4
62 کارکردهایی جدید برای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 1
63 کتابداری و اطلاع رسانی رشته یا میان رشته؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
64 مطالعه وضعیت نشر مجلات علمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 1
65 مقدمه ای بر نشانه شناسی و تجلیات هستی شناختی و رده شناختی اسماء الهی در جهان و انسان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 25، شماره: 4
66 میزان همکاری های علمی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک در سطح ملی و بین المللی براساس مدارک نمایه شده در پایگاه ISI بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 3
67 نقد معیار و معیار نقد (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 7
68 نقدی بر کتاب معرفت‌شناسی علم‌سنجی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 10
69 نگاهی به پارادایم های سه گانه ی مدرن در اطلاع شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 14، شماره: 3
70 نگاهی به مبادی و مسائل فلسفه اطلاعات لوچیانو فلوریدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 درباره اهمیت روش تحقیق و کاربرد آن (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
2 عفاف و حجاب (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
3 مصورسازی حوزه دانش ابزاری کارآمد در مدیریت پژوهش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
4 نقش اطلاع رسانی در حل مسئله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله