دکتر سید فریبرز زارعی

دکتر سید فریبرز زارعی استادیار گروه برق-قدرت دانشگاه صنعتی قم

دکتر سید فریبرز زارعی

Dr. Seyed Fariborz Zarei

استادیار گروه برق-قدرت دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.