دکتر مرتضی یوسف زادی

دکتر مرتضی یوسف زادی استاد دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

دکتر مرتضی یوسف زادی

Dr. Morteza yusefzadi

استاد دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Bioactive Compounds in Some Marine Seaweeds along the Coastline of Bandar Abbas, Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 4، شماره: 1
2 Antibacterial and Antioxidant Characteristics of Pigments and Coelomic Fluid of Sea Urchin, Echinodermata Mathaei Species, from the Persian Gulf (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 22، شماره: 6
3 Antidiabetic and Antioxidant Properties of Sea Urchin Echinometra mathaei from the Persian Gulf (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 28، شماره: 1
4 اثر آنتی بیوتیک های اکسی تتراساکلین و فلورفنیکل بر رشد، محتوی کلروفیلa و پروتئین ریزجلبکChaetoceros muelleri (Lemmermann, ۱۸۹۸) در محیط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 13، شماره: 2
5 اثر سمیت سلولی سیانو پروکاریوت های چشمه ی آب گرم گنو بر رده ی سلول سرطانی دهانه ی رحم انسانی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 3
6 اثر عصاره جلبک دریایی اولوا فلکسوزا (Ulva flexuosa Wulfen) و آویشن شیرازی بر ویژگی های کیفی پرتقال واشنگتن ناول در مدت انبارداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 3
7 اثرات آنتی اکسیدانی، ضدباکتریایی و سمیت سلولی دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده Ophiocoma erinaceus خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 7، شماره: 2
8 اثرات القایی تیمار حاد نانوذرات شیمیایی و بیوسنتزی اکسید آهن (Fe۳O۴) بر تغییرات شاخص های خون شناسی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 6، شماره: 3
9 اثرات نانو TiO۲ و توده Ti بر روی رشد و محتوای کلروفیل a ریزجلبک Chaetoceros muelleri (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 10، شماره: 1
10 ارتباط صفات آنتی اکسیدانی عصاره داینوفلاژله ی همزیست .Symbiodinium sp تحت عوامل فیزیکوشیمیایی طی فصول مختلف در خلیج های فارس و عمان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 12، شماره: 2
11 ارزیابی سمیت سوسپانسیون آبی نانوذرات مگنتیت(Fe۳O۴) بر شاخص های زیستی آب شور (بارناکل) و آب شیرین (روتیفر) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 3
12 ارزیابی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) به عنوان ماده طبیعی ضدچسبندگی موجودات مزاحم در رنگ اپوکسی برای کاربرد دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 9، شماره: 1
13 ارزیابی سمیت سیانوباکتر های جداسازی شده از اکوسیستم مانگرو خور خوران بر لارو میگو (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 10، شماره: 2
14 ارزیابی فعالیت زیستی جلبک های انتخابی از خلیج فارس، ایران (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 3
15 استخراج و شناسایی ترکیبات جاذب فرابنفش در توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 8، شماره: 3
16 استفاده از ترکیبات زیست فعال خیار دریایی (Holothuria leucospilota) در پوشش رزین اپوکسی با هدف تهیه پوشش های آنتی فولینگ دوستدار محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 8، شماره: 2
17 Effect of Sargassum sp. extract on preventing abdominal adhesions in female rat (دریافت مقاله) مجله بیماری و تشخیص دوره: 5، شماره: 2
18 Effect of Some Phytohormones on Podophyllotoxin Production in Cell and Plantlets Cultures of Linum album (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 2، شماره: 1
19 PALYNOLOGICAL STUDIES OF THE GENUS TETRATAENIUM (APIACEAE) FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
20 Phycosynthesis of Antimicrobial Ulva prolifera-Fe۳O۴ Magnetic Nanoparticles (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 3
21 Role of seaweed (Ulva flexuosa Wulfen) extract in improvement of postharvest quality of Washington navel orange fruits (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 38، شماره: 2
22 Screening of Thermophilic Cyanobacteria from some hot Springs of Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 1، شماره: 2
23 بررسی اثر ضد باکتری عصاره های مختلف استخراجی از توتیای دریایی Echinometra mathaei (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 3
24 بررسی اثر ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی کارواکرول (Carvacrol) و اوژنول (Eugenol) بر باکتری های جداسازی شده از آب های خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 10، شماره: 3
25 بررسی اثر مواجهه باسطوح تحت کشنده ی نانو ذرات نقره بر نرخ صافی خواری دوکفه ای Dressina polymorpha در دوره ی کوتاه مدت (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 13، شماره: 1
26 بررسی ترکیبهای شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Nepeta fissa C. A. Mey. و Salvia chloroleuca Rech. f. & Aell. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 4
27 بررسی خواص سیتوتوکسیک و ضدباکتریایی Symbiodinium sp. جدا و خالص شده از شقایق دریایی Stichodactyla haddoni در خلیج های فارس و عمان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 9، شماره: 2
28 بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی بر رشد و تنش اکسیداتیو در جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا (Nannochloropsis oculata) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 0
29 بررسی عملکرد اکسید مس و تین کلراید دی هیدرات در کاهش بیوماس بیوفولینگ قفس های صیادی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 3
30 بررسی فعالیت آنتی فولینگ عصاره های خیار دریایی (Stichopus herrmanni) در آزمایشگاه و عملکرد آنها در پوششهای رزین اپوکسی در محیط دریا (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 5
31 بررسی فعالیت سیتوتوکسیک بخش های هگزانی و دی کلرومتانی عصاره متانولی اسفنجIrcinia mutans بر روی سه رده سلول سرطان انسانی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 2
32 بررسی فعالیت ضد باکتریایی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی گونه (Stichopus hermanni) جمع آوری شده از خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 1
33 بررسی فعالیت ضدجلبکی عصاره های گیاه دارویی پونه کوهی (Mentha longifolia (L.)) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 22، شماره: 1
34 بررسی فعالیت ضدجلبکی عصاره های گیاه داوریی حنا (Lawsonia inermis) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 10، شماره: 3
35 بررسی کیفی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی خلیج فارس گونه Stichopus hermanni (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 5، شماره: 1
36 بهینه سازی استخراج ترکیب زیستی ملانین از جوهر ماهی مرکب Sepia pharaonis (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 11، شماره: 3
37 بهینه سازی روش استخراج اسید آمینه های شبه مایکوسپورین (MAA) از جلبک قرمز Hypnea musciformis و سیانوباکتری جدا شده از چشمه آب گرم گنو (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 7، شماره: 4
38 بهینه سازی کپسوله کردن تیمول در شبکه پلیمری ژلاتین و کاراگینان و بررسی اثر ضدبیوفیلمی آن در برابر باکتری دریایی .spBacillus (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 11، شماره: 3
39 پتانسیل آنتی اکسیدانی نانو اکسیدسریم سنتز شده از ماکروجلبک Sargassum ilicifolium و ستاره ی شکننده گونه Ophiocoma scolopendrina (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 23، شماره: 1
40 پراکنش ماکروجلبک های دریایی در جنگل های مانگرو (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 1
41 پروتئینزدایی میکروبی ضایعات پوسته میگوی پنئوس مرگوئنسیس با هدف جداسازی کیتین (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 18
42 تاثیر عصاره حنا (Lawsonia inermis) بر میکروجلبک Chlorella vulgaris (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 21، شماره: 3
43 تاثیر عصاره سیانوباکتری های چشمه آب گرم گنو بر رشد، بازماندگی و ریخت شناسی بافت آبشش ماهی آفانیوس Aphanius dispar در شرایط دمایی نرمال و استرس بلندمدت حرارتی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 4، شماره: 4
44 تاثیر عصاره گیاه مورخوش Zhumeria majdae در جیره غذایی بر شاخص های رشد، خون شناسی و ایمنی شناسی گربه ماهی hypophthalmus Pangasianodon (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 1
45 تاثیر عصاره ی ماکروجلبک سبز و قهوه ای بر بهبود رشد و ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه ریحان (Ocimum basilicum) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 12، شماره: 1
46 تاثیر غلظت های زیرکشنده شیرابه فرفیون ترکمنی (Euphorbia turcomanica) بر برخی شاخص های بیوشیمیایی کبد ماهی آفانیوس گورخری (Aphanius dispar) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 4
47 تاثیر غلظت های مختلف مس بر تراکم ریزجلبک Isochrysis galbana در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 4
48 تاثیر کیفیت نور بر رشد، مقدار پروتئین و پروفیل اسید چرب ریزجلبک Chaetoceros muelleri (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 10، شماره: 4
49 تاثیر نانوذرات اکسیدهای فلزی بر ساختار دیواره سلولی ریزجلبک Nannochloropsis oculata (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 10، شماره: 1
50 تاثیر نانوذره اکسید مس بر مقدار پروتئین و ترکیبات فنلی ریزجلبک Nannochloropsis oculata (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 9، شماره: 1
51 ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در جلبک های دریایی و کاربرد آن ها در صنایع مختلف (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 0
52 ترکیبات جاذب ماوراءبنفش شبه مایکوسپورین در برخی ماکروجلبک های خلیج فارس و امکان کاربرد آن در فرمولاسیون کرم های ضد آفتاب (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 9، شماره: 4
53 تعیین تاثیر حفاظتی موکوس اپیدرمی برخی ماهیان خلیج فارس در مقابل عوامل بیماری زا (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 3، شماره: 3
54 تعیین غلظت کشنده (LC۵۰ ۹۶h) عصاره گیاه Haplophyllum virgatum روی ماهی گورخری معمولی (Aphanius dispar) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 2
55 تنوع گونه های گیاهی ناحیه کوهستانی اوین- درکه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 2، شماره: 7
56 تهیه بیوپلیمر بر پایه آگار استخراج شده از جلبک قرمز Acanthophora خلیج فارس و ارزیابی خواص آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 5
57 جذب زیستی فلزات Cd۲+ و Cu۲+ با استفاده از ضایعات جلبک Gracilaria corticata (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 6، شماره: 2
58 خواص آنتی اکسیدانی عصاره های دو گونه خیار دریایی خلیج فارس Holothuria parva و Holothuria leucospilota (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 4، شماره: 1
59 رابطه تغییرات فصلی پارامترهای محیطی با تنوع زیستی و زی توده ماکروفولینگ ها در قفس های صیادی در بندر لنگه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 4
60 سمیت نانوذرات مبتنی بر اکسیدگرافن در مقابل ریزجلبک Chaetoceros muelleri (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 75
61 سنتز زیستی نانوذرات ضدباکتریایی اکسیدگرافن احیا شده با ماکروجلبک سبز Ulva flexuosa (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 3، شماره: 4
62 سنجش خواص ضد اکسیدانی و ضد باکتریایی دو گونه ماکروجلبک قرمز سواحل بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 17، شماره: 2
63 شناسایی قارچهای آربوسکولار مایکوریزا و تعیین درصد همزیستیدر ذخیره گاه بیوسفر خارتوران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 3، شماره: 10
64 فلوروتانن استخراج شده از ماکروجلبک های قهوه ای به عنوان یک منبع جدید آنتی اکسیدانی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 8، شماره: 1
65 متامورفوز لارو کشتی چسب Amphibalanus amphitrite تحت رژیم های غذایی تک جلبکی و ترکیبی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 1
66 مخاط پوستی ماهیان آب شور: منبع جدید فعالیت ضداکسیدانی و سمیت سلولی (مطالعه موردی چهارگونه از ماهیان خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 11، شماره: 4
67 مطالعه برخی پارامترهای رشد و خون شناسی گربه ماهی پنگوسی hypophthalmus Pangasianodon با افزودن عصاره گیاه مریم گلی Salvia macrosiphon به جیره (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 2، شماره: 2
68 مقایسه تاثیر نانوذرات اکسید مس و اکسید آهن بر تنش اکسیداتیو در ریزجلبک Nannochloropsis oculata (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 10، شماره: 3
69 مقایسه سمیت سه نوع محصول تجاری از نانو ذرات نقره کلوییدی در لارو بارناکل Amphibalanus amphitrite (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 1
70 مقایسه عملکرد عصاره آبی گیاهان حرا و چندل در سنتز زیستی نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 1
71 نانوبوم سم شناسی نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی فیکوبیوژن در مراحل رویانی و لاروی ماهی گورخری (Danio rerio) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 8، شماره: 2
72 نقش فلوروتانن مشتق شده از جلبک قهوه ای Padina sp. به عنوان عامل محافظت کننده در برابر اشعه ماورای بنفش و استرس اکسیداتیو (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Acute toxicity of Euphorbia turcomanica on Aphanius dispar (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
2 اثر ضد باکتری عصاره دی اتیل اتری اسفنج دریایی Haliclona caerulea جزیره لارک خلیج فارس بر روی مهار عامل اسهال خونی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
3 اثر نانوذره نقره بر رشد جلبک سبز Chlorella vulgaris (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
4 اثرات زیستی متابولیت های ثانویه خیار دریایی خلیج فارس Holothuria parva و Holothuria leucospilota (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
5 اثرکاربرد پس از برداشت اسانس آویشن شیرازی وکلریدکلسیم بر برخی صفات میوه چیکو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی و شناسایی ترکیبات رنگدانه های پلی هیدروکسیلات نفتاکینون توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei از خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
7 استخراج کیتین وکیتوسان از پوسته میگوی penaeus marguiensis در خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
8 استفاده از عصاره گیاه حرا برای سنتز سبز نانوذرات نقره (دریافت مقاله) کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون
9 استفاده از موجودات دریایی در برابر فشارهای وارده از تغییرات اقلیمی؛ فرسایش، خشک سالی و معضلات محیط زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
10 استفاده ازتیمارهای اسانس آویشن شیرازی وکلرید کلسیم برمیزان مالون دی آلدیید درمیوه چیکو (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
11 اهمیت و کاربرد دارویی اسپیرولینا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
12 بررسی اثر غلظت های مختلف آنتی بیوتیک فلوروفنیکول بر تراکم سلولی کلروفیل وریز جلبک Chaetoceros muelleri طی 96 ساعت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
13 بررسی اثراسانس آویشن شیرازی و مدت زمان نگهداری بر روی برخی صفات انبارداری میوه چیکو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
14 بررسی سمیت اسانس گیاه مرزه بر لارو بارناکل گونه Amphibalanus amphitrite (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
15 بررسی سمیت نانو ذره نقره کلوئیدی در ناپلی آرتمیا Artemia salina (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
16 بررسی عوامل موثربررنگرزی الیاف پشم با گیاه Chrozophora sabulosa به روش تاگوچی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
17 بیوسنتز نانو ذرات توسط ارگانیسم های دریایی و بررسی اثرات نانواکوتوکسیکوسیتی نانو ذرات مهندسی شده ENPs طلا و نقره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
18 بیوسنتز نانوذرات مس با استفاده از عصاره گیاه حرا (Avicennia marina) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
19 تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه ای گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) تحت تنش دمای پایین (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 تاثیر تیمارهای اسانس آویشن شیرازی وکلرید کلسیم برصفات کمی میوه چیکو طی دوره انبارداری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
21 تاثیر رژیم غذایی جلبکی بر میزان متامورفوز لارو بارناکل Amphibalanus amphitrite (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
22 تاثیر عصاره جلبک الوا بر شاخص های جوانه زنی گیاه چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تاثیر نانوذرات مگنتیت بر شاخص SSDs زنجیره های غذایی اکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
24 تاثیرات استفاده دارو در مزارع تکثیر و پرورش میگو بر موجودات فیتوپلانکتونی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
25 تولید ریشه های موئین با دوسویه اگروباکتریوم رایزوژنز درگیاه بنگ دانه Hyoscyamus niger (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
26 روش های تولید سوخت هیدروژنی با تاکید بر رویکردهای زیستی کاربردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
27 زیست فناوری انرژی: تولید سوخت هیدروژنی توسط میکروجلبکها و سیانوباکتری ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
28 سمیت حاد گیاه افوربیا ترکمنیکا Euphorbia turcomanica بر روی ماهی گورخری Aphanius dispar (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
29 شناسایی ماکروجلبک های بین جزرومدی در سواحل شهر قشم (خلیج فارس) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
30 فناوری نانو و کاربرد های آن در پزشکی و دارورسانی به بافت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
31 کاربرد باکتری های مغناطیسی در درمان سرطان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
32 مطالعه خواص ضدمیکروبی عصاره دو گونه از جنس Micromeria ( Lamiaceae ) در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
33 مقایسه تاثیر دانه گیاه Ferula gummosa Boiss بر زنده مانی رده سلولهای هلا و سلولهای غیرسرطانی MRC- 5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
34 مقدمه ای بر شناخت متابولیت های ثانویه قارچها و کاربردهای دارویی آنها با تاکید بر قارچهای بومی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
35 نانو زیست فناوری کاربردی: سنتز نانو ذرات مغناطیسی مگنتوزوم توسط باکتری های مگنتوتاکتیک آبزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور