دکتر اردوان زرندیان

دکتر اردوان زرندیان معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

دکتر اردوان زرندیان

Dr. Ardavan Zarandian

معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم: مروری بر مفاهیم و روش ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 1، شماره: 2
2 ارزیابی اثرات تخریب پوشش گیاهی بر تغییرات رواناب و پتانسیل آلودگی آب در زیرحوزه های آبخیز استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
3 ارزیابی خدمت آبزی پروری اکوسیستم تالاب قره قشلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 54، شماره: 3
4 ارزیابی شبکه های بوم شناختی سیمای سرزمین شهری (مطالعه موردی: کلان شهر کرج) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 10، شماره: 2
5 ارزیابی نقش کاربری اراضی در عرضه خدمت اکوسیستمی نگهداشت خاک (مطالعه موردی: استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 8، شماره: 81
6 ارزیابی و مدل سازی اثرات گسترش شهری بر الگوهای سیمای سرزمین در کلان شهر کرج (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 1
7 Modeling Ground-Water Quality using Time Series Models (A Case Study: Dehloran Plain, Ilam) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 2
8 برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 2
9 بررسی فعالیت صیادی در زیستگاه مرجانی اطراف جزایر خارک و خارگو با روش SWARA (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 77
10 پایش تغییرات پوشش گیاهی حوزه آبخیز کرج با استفاده از شاخص نرمال شده اختلاف پوشش گیاهی و تحلیل گرادیان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 4
11 پیش بینی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت زیستگاه حوزه سد نرماب در استان گلستان (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 1، شماره: 1
12 تبیین نیازهای آموزشی زیست محیطی زنان خانه دار: مطالعه موردی زنان خانه دار منطقه ۱۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 7، شماره: 2
13 تعیین ارزش اقتصادی کارکرد تنظیم آب توسط پوشش های گیاهی پارک ملی بمو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 1
14 سنجش اثرهای تغییر کاربری زمین و برآورد هزینه های اتلاف ظرفیت ذخیره سازی و ترسیب کربن در سرزمین جنگلی هیرکانی با استفاده از مدل InVEST (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 5، شماره: 2
15 مدل سازی سناریویی برای پیش بینی تغییرات آتی پوشش/کاربری زمین با استفاده از نرم افزار (InVEST) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 2
16 مدلسازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه پشتیبان سیاستگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 4
17 مدلسازی توزیع مکانی عرضه و تقاضای خدمت اکوسیستمی تولید آب در حوضه آبخیز ایلام (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 15، شماره: 1
18 معرفی چارچوبی برای به کارگیری رهیافت خدمات اکوسیستمی در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 3، شماره: 60
19 مقایسه ی روش های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر در برآورد ارزش تفرجی کارکردهای تفریحی، گردشگری و زیبائی شناختی پارک ملی بمو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تغییرات گسترش شهری کلانشهر کرج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست در مقطع زمانی1385-1396 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
2 ارزیابی روند تغییرات کاربری های سبز کلانشهر کرج در مقطع زمانی 1396 - 1385 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
3 اقتصاد محیط زیست در ایران ، چالش های موجود و چشم انداز آینده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تنظیمی گاز در زیست بوم های جنگلی و مرتعی منطقه حفاظت شده ارسباران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 برنامه ریزی برای ارتقای سواد محیط زیستی دانش آموزان:نیازهای آموزشی و روش های برآورد نیازها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 تحلیل مقایسهای نظریه های اقتصادی مؤثر بر استفاده از منابع محیط زیستی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
7 تغییرات اقلیمی و اثر آن بر تاب آوری اجتماعی و شهری (ارزیابی ریسک مخاطرات اجتماعی شهرستان گچساران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
8 مروری بر مفاهیم خدمات اکوسیستم به همراه معرفی مدل InVEST به عنوان ابزاری برای مدلسازی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 نحوه پهنه بندی خدمات اکوسیستمی شاخص آبزی پروری در تالاب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
10 نحوه پهنه بندی خدمات اکوسیستمی شاخص زیستگاه در تالاب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست