پروفسور محمد حاج عباسی

پروفسور محمد حاج عباسی Department of Soil Science, College of Agriculture, 
Isfahan University of Technology, Isfahan Iran

پروفسور محمد حاج عباسی

Prof. Mohammad Hajabbasi

Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.