دکتر سیدعلیرضا گوهری

دکتر سیدعلیرضا گوهری Department of Water Engineering, 
Isfahan University of Technology

دکتر سیدعلیرضا گوهری

Dr. Seyed Alireza Gohari

Department of Water Engineering, Isfahan University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.