دکتر منصور معتمدی

دکتر منصور معتمدی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر منصور معتمدی

Dr. Mansour Motamedi

دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.