دکتر طاهره حاج ابراهیمی

دکتر طاهره حاج ابراهیمی دانشیار گروه الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دکتر طاهره حاج ابراهیمی

Dr. Tahereh Haj Ebrahimi

دانشیار گروه الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.