دکتر عبدالحسین لطیفی

دکتر عبدالحسین لطیفی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه آزاد واحد شهر ری

دکتر عبدالحسین لطیفی

Dr. Abdulhosain Latifi

دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه آزاد واحد شهر ری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.