دکتر محمدمهدی توسلی

دکتر محمدمهدی توسلی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمدمهدی توسلی

Dr. Mohammad Mehdi Tavasoli

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.