دکتر علیرضا شهرکی

دکتر علیرضا شهرکی دانشیار

دکتر علیرضا شهرکی

Dr. Alireza Shahraki

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.