دکتر افسانه مرزیه

دکتر افسانه مرزیه دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

دکتر افسانه مرزیه

Dr. Afsaneh Marziye

دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.