دکتر تورج هاشمی نصرآباد

دکتر تورج هاشمی نصرآباد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

دکتر تورج هاشمی نصرآباد

Dr. Tourag Hashemi Nasrabad

گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی گسترش شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش در شهرستان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 1
2 آموزش مبتنی بر طرحواره رویکردی موثر در حل مسائل کلامی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص: مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 19، شماره: 3
3 اثر القای هیجان بر کارکرد حل مسئله خلاقانه در نمونه منتخب کارکنان وظیفه آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 15، شماره: 1
4 اثر بخشی آموزش راهبردی مدیریت هدف بر خود کارآمدی دانش آموزان با توجه به سبک های اسنادی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 1
5 اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر نشانه های نارسایی توجه و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی در تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 13، شماره: 50
6 اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 37
7 اثر بخشی تعاملی آموزش راهبردهای خودگردان-فراشناختی و خود پنداره تحصیلی بر مولفه های تاب آوری و هیجانات مثبت تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
8 اثر بخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج های ناسازگار (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 2
9 اثربخشی آموزش شناختی ارتقا بر میزان قربانی شدن عاطفی دانش آموزان دختر قربانی قلدری دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 6، شماره: 1
10 اثربخشی آموزش برنامه یادگیری اجتماعی- هیجانی کودکان قوی بر احساس تعلق به مدرسه دانش‎آموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و محروم شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 4
11 اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر مولفه های کفایت اجتماعی دانش آموزان قربانی قلدری (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
12 اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 4، شماره: 7
13 اثربخشی آموزش ریاضی بر عزت نفس و خودکارآمدی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی، نوشتن و بهنجار بر اساس مدل مک کارتی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 2
14 اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر تاب آوری و میزان قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری * (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 59
15 اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان قربانی قلدری با توجه به نوع جهت گیری اهداف اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 23
16 اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب آوری مادران دارای فرزند اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 12، شماره: 43
17 اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه فزون کنشی در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 39
18 اثربخشی بسته آموزش ویژگی های زندگی اسلامی بر تاب آوری دانشجویان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 4
19 اثربخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان فراشناختی برتاب آوری تحصیلی دانش آموزان (با نقش تعاملی خود پنداره تحصیلی) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 4
20 اثربخشی بسته آموزشی راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی بر مولفه های هیجانات مثبت و منفی-تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 4
21 اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری در کاهش ولع مصرف افراد سوءمصرف کننده متاآمفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 1
22 اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی و مهارگری شناختی و عاطفی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 2
23 اثربخشی درمان شناختی –رفتاری مبتنی بر مدل هافمن بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و توجه متمرکز بر خود در اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 1
24 اثربخشی درمان فراشناختی بر اختلال افسردگی: گزارش موردی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 3
25 اثربخشی درمان مبتنی بر پردازش هیجانی بر بهبود بیماران مبتلا به وسواس شستشو (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 4، شماره: 2
26 اثربخشی درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر کاهش وابستگی به اینترنت و آسیب پذیری روان شناختی در دانش آموزان مبتلا به اعتیاد اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 11، شماره: 44
27 اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر کنش تاملی و کاهش نشانه شناختی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 4
28 اثربخشی روش چند حسی فرنالد بر نارسا خوانی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تبریز (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 6
29 اثربخشی مداخله ترکیبی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) همراه با فنون رویارویی بر شدت علائم و ابعاد حساسیت اضطرابی بیماران در اختلال اضطراب فراگیر (GAD) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 3
30 اثربخشی مراقبه ذهن آگاهی بر ادراک زمان با کاربرد تکلیف دوقسمتی زمانی در جمعیت دانشجویی دختر سالم شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 1
31 اثربخشی مراقبه ذهن آگاهی بر ادراک زمان و امواج مغزی با کاربرد تکلیف دوقسمتی زمانی در جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 4
32 ارتباط بین الگوی امواج مغزی و مهارت ریاضی: مطالعه مبتنی بر پتانسیل وابسته به رویداد (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 3
33 اطمینان به حافظه و خطای حافظه در افراد دچار حالت های وسواسی– اجباری در مقایسه با افراد بهنجار (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 4
34 اعتباریابی نسخه سوم معاینه شناختی ادنبروک ACE-III در بیماران مبتلا به آلزایمر و نقص شناختی خفیف (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 21، شماره: 1
35 Investigation of the Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Several Kinds of Attention of Third Grade Students with Special Learning Disabilities with a Gender Mediating Role (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 4، شماره: 13
36 The Comparison of Attitude toward death and Anxiety sensitivity between adolescents with cancer and normal adolescents (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 1، شماره: 3
37 The effectiveness of metacognitive therapy in patients with depression: Two years of follow-up (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 1، شماره: 1
38 برازش روابط علی ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه گری همدلی شناختی و عاطفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
39 بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 3، شماره: 12
40 بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای کمک خواهی در بهبود نشانه های استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 4
41 بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر مولفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 13
42 بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با نشانه های اختلال بدریخت انگاری بدنی با میانجیگری شفقت به خود (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 1
43 بررسی رابطه کنترل هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با باورهای وسواسی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 2
44 بررسی کارایی آزمون 4عاملی شخصیتی کمپن (4DPT) (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 2
45 بررسی میزان شیوع مشکلات ویژه ی یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 1
46 پیش بینی آسیب پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای و منبع کنترل (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 1
47 پیش بینی تفکر واگرا براساس هوش و ابعاد شخصیت در میان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 3
48 پیش بینی تنش والدینی وآشفتگی روان شناختی مادران براساس مشکلات رفتاری وکارکردهای انطباقی کودکان دبستانی با تاخیرهای تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 1
49 پیش بینی جهت گیری هدف پیشرفت بر اساس سبک های پردازش هویت: بررسی نقش پایه تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 3
50 پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 1
51 پیش بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی های فرهنگی مادران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 2
52 پیش بینی گرایش به خودکشی دانشجویان بر پایه دینداری، حمایت اجتماعی، جو خانوادگی و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 6
53 پیش بینی مشکلات خواب بر اساس سبک های دلبستگی ناایمن با میانجی گری افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 4
54 تاثیر آموزش به شیوه افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی تحلیلی دانش آموزان با توجه به اهداف پیشرفت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
55 تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی بر بهبود عملکرد حل مساله در افراد مبتلا اختلال یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 3، شماره: 2
56 تأثیر سنوات تحصیلی، روا نرنجوری و راهبردهای یادگیری خودنظم دهی بر فرسودگی تحصیلی: آزمون یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
57 جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
58 رابطه تیپ شخصیتی (D)و استرس ادراک شده با رفتارهای بهداشتی در زنان مبتلا به بیماری سرطان سینه (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 1، شماره: 4
59 رابطه سبک های دلبستگی، راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی با اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 8، شماره: 30
60 رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی با نگرانی در افراد مبتلا به نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 2
61 رابطه ی مولفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 4
62 روابط ساختاری مولفه های سرشت و منش شخصیت با اختلالات هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 2
63 زمان واکنش در حل مسئله خلاقانه و نقش هیجان بر آن در کارکنان وظیفه یک دانشگاه نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 7، شماره: 4
64 صفحات شخصیتی و سیستم های بازداری/فعال سازی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 3
65 طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله رفتاری بر کاهش قلدری جسمانی و بهبود پیوند با مدرسه در دانش آموزان: روی آورد مدرسه محور (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 3
66 فراتحلیل برنامه های مداخلاتی پرورش خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 3
67 قلدری سنتی و سایبری در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی: نقش کیفیت ارتباط معلم- دانش آموز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
68 کاهش قلدری جسمانی و بهبود شایستگی اجتماعی در دانش آموزان: از سنجش کنشی رفتار تا طراحی مداخله رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
69 مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیبایی‌شناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 6
70 مفهوم و زمینه های مختلف نمودیابی ظرافت در معماری؛ مطالعه موردی: گنبد سلطانیه و مسجد شیخ لطف الله (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 81
71 مقایسه ابعادسرشتی منشی افرادمبتلا به اختلال استرس پس ازسانحه باافرادسالم (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
72 مقایسه اثربخشی الگوی آموزشی بایبی و گانیه بر تفکر نقادانه و خلاق دانش آموزان (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 10، شماره: 6
73 مقایسه اثربخشی بازتوانی شناختی متمرکز بر آگاهی واج شناختی و توانبخشی شناختی متمرکز بر حافظه فعال در بهبود نشانه های اختلال خواندن در دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 9، شماره: 1
74 مقایسه اثربخشی روش پس حوراند زیستی و روش چند حسی فرنالد در درمان اختلال نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
75 مقایسه احساس مسئولیت و آمیختگی فکر–کنش در بیماران مبتلا به وسواس و اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 4
76 مقایسه تنیدگی والدگری و آشفتگی روان شناختی مادران کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم و تاخیرتحولی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 3
77 مقایسه حافظه کاری و توانایی سازمان دهی و برنامه ریزی در کودکان با و بدون ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 4
78 مقایسه سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانه های اختلالات درونی سازی و برونی سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 46
79 مقایسه کارکرد اجرایی سازمان بندی مجدد اندیشه در زیرمجموعه های اختلال فزون کنشی/ نارسایی توجه بر اساس مدل بارکلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 1
80 مقایسه کارکردهای اجرایی خودتنظیمی هیجان و انگیزش در زیرمجموعه های اختلال کمبود توجه – بیش فعالی بر اساس مدل بارکلی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 12، شماره: 4
81 مقایسه مشکلات هیجانی- اجتماعی در دانش آموزان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال های یادگیری خواندن و ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 3
82 مقایسه ی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر نشاط ذهنی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
83 مقایسه ی عدم تحمل ابهام و کمال گرایی در بین بیماران مبتلا به اختلال وسواسی_جبری و افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 1
84 مقایسه ی عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و همتایان عادی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 1، شماره: 3
85 نقش جهت گیری اجتماعی بر رفتار اخلاقی با توجه به نقش میانجی معنویت (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
86 نقش سبک های فرزند پروری ادراک شده و اختلال شخصیت مرزی در قلدری سایبری: نقش میانجی همدلی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 2
87 نقش سیستم های مغزی رفتاری در پیش بینی سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 2
88 نقش واسطه ‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 60
89 نقش ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در خود- مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
90 نقش ویژگی های شخصیتی در تمایزگذاری کاربران و غیرکاربران شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: فیس بوک وکلوب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 7
91 ویژگی های روان سنجی نسخه جدید سیاهه کمال گرایی در دختران نوجوان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 2
92 هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدیدنظر شده در بین جمعیت خلافکاری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر ارتقای کارکردهای اجرایی در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی وآموزشی نوجوانان با توجه به اثرات تعدیلی الگوهای انضباطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
3 اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر بهبود مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
4 اثربخشی توانبخشی شناختی بر حافظه کاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
5 اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی (توجه) (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
6 اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش علائم افسردگی و باورهای فراشناختی د رافراد مبتلا به MDD: مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
7 اثربخشی موسیقی درمانی فعال بر اضطراب و مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
8 احساس تنهایی، خودکارآمدی اجتماعی و اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
9 احساس شرم و اضطراب اجتماعی: نقش میانجی خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
10 اختلال کندی سرعت شناختی و نقطه تمایز آن با نمود نقص توجه غالب ADHD (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
11 اضطراب اجتماعی، عزت نفس، حمایت اجتماعی ادراک شده و اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
12 اضطراب و نشانه های اعتیاد اینترنتی در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
13 اعتیاد به اینترنت و هرزه نگاری اینترنتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
14 افسردگی و نشانه های اعتیاد اینترنتی در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
15 The Nostalgic Music Time Perception in Bilingual and Monolingual Individuals (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
16 بررسی اثربخشی آموزش مقابله با باورهای غیر منطقی در بهبود باورداشت های فردی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران
17 بررسی اثربخشی روش آموزشی تحلیل رفتار کاربردی (ABA) بر بهبود نشانه های اختلال اتیسم در کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
18 بررسی تطبیقی مولفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه در افراد حائز نشانههای غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
19 بررسی رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی با میزان بهره وری در عملکرد و زندگی آموزگاران و اساتید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
20 بررسی رابطه خودکارآمدی و کمال گرایی با سازگاری در دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
21 بررسی میزان سازگاری برنامه درسی مدارس متوسطه با برنامه های اجراشده در آموزش وپرورش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
22 بررسی میزان سازگاری برنامه درسی مدارس متوسطه با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
23 بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دوره متوسطه و عوامل جمعیت شناختی مرتبط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
24 بررسی نقش مولفه های کارکرد های اجرایی در پیش بینی گرایش به اعتیاد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
25 بررسی نیمرخ روانی- شخصیتی مادران دارای دانش آموز مبتلا به اختلالات ADHD بر اساس آزمون SCL- ۹۰ (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
26 برسی رابطه جوعاطفی خانواده، ارتباط با همسالان و پیوند با مدرسه با رفتارهای خودآسیب رسان نوجوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
27 پدیدار شناسی عوامل موثر در شکل گیری و پایایی ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان دختر: تحقیق کیفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
28 پدیدار شناسی مولفه های اخلاق حرفه ای از منظر اساتید دانشگاه صنعتی سهند (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
29 پیش بینی خودکارآمدی نوجوانان دختر و پسر بر اساس سبک والدگری والدین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی
30 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شش عامل شخصیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
31 پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس احترام به خود و خویشتن داری در دانشجویان دختر خوابگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
32 پیش بینی شدت آکنه در نوجوانان بر اساس صفات شخصیت و عزت نفس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
33 تاثیر آموزش مدیریت زمان بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایه ی ششم ابتداییشهرستان تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
34 تاثیر آموزش مدیریت زمان بر رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
35 تاثیر آموزش مدیریت زمان بر رفتار اجتماعی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستانتبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
36 تاثیر آموزش مدیریت زمان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
37 تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار خودناتوانساز افراد مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
38 تاثیر گروه درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر کاهش احتمال عود مصرف مواد: تعدیل کنندگی حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
39 تاثیر موسیقی درمانی بر مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
40 تجربه معنوی و ادراکات زیبایی شناختی در هنرمندان و غیر هنرمندان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
41 تحلیل عاملی فرم بلند فهرست عاطفه مثبت و منفی (PANAS‐X) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
42 رابطه آلکسی تایمیا، سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری و استرس در دانشجویان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
43 رابطه ابعاد سرشتی شخصیت با نقص توجه و بیش فعالی در افراد بزرگسال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
44 رابطه راهبردهای ناسازگار تنظیم هیجان با نشانه های اختلال شخصیت مرزی به واسطه مهارت کنترل خشم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
45 رابطه سبک های دلبستگی با اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
46 رابطه سبکهای دلبستگی باسلامت روانی فرزندان زنان خودسرپرست تک والد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
47 رابطه صفات تاریک شخصیت با اخلاق سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
48 رابطه صفات تاریک شخصیت با تعهد سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
49 رابطه عامل های سرشتی شخصیت با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در زنان جوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی
50 رابطه منابع فشارزای روانی - اجتماعی با اختلالات روان تنی و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
51 رابطه هوش معنوی با شیوه های مقابله مذهبی در دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
52 رابطه هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران
53 راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلابه اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
54 رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر ذهن آگاهی: افزایش کنترل علایم حیاتی و بهزیستی روان شناختی بیماران کرونر قلبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
55 روابط ساختاری سبک های دلبستگی با افسردگی: نقش میانجی نظریه ی ذهن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
56 روابط ساختاری عامل های سرشتی شخصیت با نشانه های بدریخت انگاری بدن و بی اشتهایی عصبی با واسطه گری استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در زنان جوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی
57 روش نوین درمان بیماری انسداد مزمن ریوی((COPD ناشی از کرونا و بررسی اثربخشی ترکیبی آمینوفیلین، سفتریاکسون، برم هگزین هیدروکلرایدو مداخله روانشناختی مبتنی بر اعتمادسازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان
58 ساخت و اعتباریابی ازمون استروپ برای اختلال تریپانوفوبیا (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
59 ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش افسردگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران
60 ساختار عاملی پرسشنامه 100 سوالی هگزاکو با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
61 ساختار عاملی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
62 سبک اسناد و پرخاشگری: نقش میانجی تحول اجتماعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
63 سبک یادگیری، ادراک از محیط آموزشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
64 سوگیری اسناد خصمانه و پرخاشگری: نقش میانجی بلوغ اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
65 سیستم های مغزی رفتاری و اختلال شخصیت اجتنابی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
66 طرحوارههای ناسازگار اولیه وابستگی، اطاعت، ایثار، استحقاق و معیارهای سرسختانه : مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
67 عزت نفس، کمال گرایی و اضطراب اجتماعی در مخاطبین کانال های تلگرام (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
68 کارکردهای شناختی افراد مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
69 کفایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بین مدیران سازمان های مردم نهاد و خصوصی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
70 مسئولیت پذیری اجتماعی، توانایی حل مسئله و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دخترخوابگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
71 مقایسه اختلالات شدید شخصیت در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
72 مقایسه برخی از مولفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه، در افراد حائز نشانههای غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
73 مقایسه تنظیم هیجان مادران کودکان با و بدون اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
74 مقایسه دو مولفه اضطراب و افسردگی سلامت روانی در بیماران کرونایی بهبود یافته و افراد بهنجار (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
75 مقایسه راهبردهای کنترل فکرمبتلایان به اختلال وسواسی - اجباری باافراد بهنجار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
76 مقایسه شکل گیری مفهوم در کودکان ناشنوا و عادی شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
77 مقایسه صفات شخصیتی و سیستم های مغزی فعال سازی/ بازداری رفتاری در بیماران دو قطبی و اسکیزوفرن (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
78 مقایسه ظرفیت حافظه کاری مبتلایان به اختلال وسواسی - اجباری باافراد بهنجار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
79 مقایسه ویژگی های برونگرایی، روان رنجورخویی و توافق پذیری دانشجویان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
80 مهارتهای مذاکره، ویژگی های شخصیتی فروشندگان و میزان فروش (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
81 نقش اعتیاد به اینترنت و تعادل تحصیل/ زندگی در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
82 نقش الکسی تایمیا در نشانه های بی اشتهایی عصبی به واسطه افسردگی و کمال گرایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
83 نقش BAS و BIS-FFFS درنشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
84 نقش تاب آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان با نشانه های اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
85 نقش جهت گیری هدف و خودکارآمدی تحصیلی در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی با میانجی گری خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
86 نقش حمایت اجتماعی در گرایش به اختلال مصرف مواد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
87 نقش خودراهبری، خودآگاهی هیجانی وخودشکوفایی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
88 نقش خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری در پیش بینی بهزیستی روانشناختی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
89 نقش ذهن آگاهی و دلبستگی در تنظیم هیجان (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید
90 نقش روان رنجور خویی و روابط بین فردی در پیش بینی سازگاری اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
91 نقش سبک های فرزندپروری ادراک شده(مستبدانه، مقتدرانه، بی اعتنا و سهل گیرانه)در قلدری سایبری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
92 نقش کمال گرایی در تعل لورزی رفتاری با میانجیگری خود تنظیمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
93 نقش کمال گرایی و استرس ادراک شده در تعلل ورزی رفتاری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
94 نقش کمالگرایی بر اضطراب امتحان با واسطه تعلل ورزی تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
95 نقش مدیریت زمان و خودکنترلی در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
96 نقش مولفه های هوش هیجانی، ابعاد سرشت شخصیت در بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
97 نقش وظیفه شناسی در تعلل ورزی رفتاری با میانجیگری خود تنظیمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
98 نقش وظیفه شناسی، کمال گرایی و استرس ادراک شده در تعلل ورزی رفتاری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
99 نقش ویژگی های6 عاملی شخصیت در نشانه های اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
100 نقش ویژگیهای 6 عاملی شخصیت و اعتیاد به اینترنت در پیش بینی طلاق عاطفی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
101 نقش همدلی در نشانه های قلدری سایبری دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستان شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
102 نقش هوش هیجانی و ویژگی های سرشت و منش شخصیت در بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
103 هوش معنوی و نشاط اجتماعی: نقش میانجی خودشکوفایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
104 هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران