دکتر شیرین حجازیان

دکتر شیرین حجازیان گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی,  دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر شیرین حجازیان

Dr. Shirin Hejazian

گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.