آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری

دکتر غلامرضا قدرتی امیری استاد دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری

Dr. Gholam Reza Ghodrati Amiri

استاد دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فناوری آموزش
هیات تحریریهفصلنامه مدل سازی در مهندسی
هیات تحریریهفصلنامه مهندسی عمران فردوسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب پذیری لرزه ای شهر یزد (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 1
2 اثر برخورد سازه های مجاور بر نیازهای لرزه ای سازه های با جداگر لرزه ای در اثر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 24
3 اثرات مدل سازی کوله ها و مفاصل پلاستیک پایه ها در رفتار لرزه ای پل های بتنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
4 ارایه ی روابط کاهندگی برای بیشنه ی شتاب افقی و قایم جنبش های نیرومند زمین در فلات ایران با استفاده از الگوریتم توسعه ی ژنی GEP (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
5 ارایه ی مدل تخمین پاسخ غیر کشسان سازه های یک درجه ازادی کاهنده ی معادل تحت رکوردهای ثبت شده در خاک های سخت به وسیله ی شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
6 ارایه ی منحنی های شکنندگی تحلیلی برای ساختمان های بنایی مدارس ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
7 ارزیابی آسیب در اتصالات قاب خمشی به کمک تبدیل هیلبرت هوآنگ (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
8 ارزیابی اثرات زلزله های نزدیک گسل روی آسیب پذیری پلهای بزرگراهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
9 ارزیابی احتمالاتی اثر کاهش مقاومت درون چرخه در رفتار لرزه یی سازه های با قاب خمشی فولادی با ارتفاع متوسط (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
10 ارزیابی احتمالاتی خسارات لرزه ای سازه های بتن آرمه شمال ایران با استفاده از منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 4
11 ارزیابی تحلیلی تاثیر عوامل مختلف بر نیروهای وارد بر پوشش تونل مدور تحت بارگذاری لرزهای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 2، شماره: 1
12 ارزیابی خطرپذیری لرزهای شهرکرد (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 1، شماره: 1
13 ارزیابی رفتار لرزه یی سازه های فولادی با مهاربندی کمانش تاب به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی مقیاس شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
14 بررسی رفتار کاهنده چرخه هیسترزیس در تحلیل های غیرخطی (پوش اور) برای قاب های بتنی خمشی ویژه با دیوار برشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 30
15 بررسی قابلیت خرابی پیش رونده در ساختمان های فولادی با سقف های مختلط (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 3
16 تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 2، شماره: 2
17 تخمین پارامترهای شتاب، سرعت و جابجایی ماکزیمم زمین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 5، شماره: 19
18 تشخیص آسیب در سازه های فلزی با استفاده از اطلاعات خیز استاتیکی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 13، شماره: 41
19 تشخیص خرابی دیوار برشی فولادی بااستفاده از الگوریتم موجک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 29، شماره: 2
20 تشخیص محل و میزان ترک در تیرها با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 39
21 تعیین طول مفصل خمیری ستون های بتن آرمه تحت اثر زمین لرزه های نزدیک گسل حاوی اثر پرتابی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
22 رابطه ی پیش بینی حرکت زمین رابطه ی کاهندگی برای شتاب طیفی زلزله های ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 2
23 ردیابی مستقیم و هندسی اعضاء قطری ماتریس نرمی تعمیم یافته با کمک روند بهینه یابی برای شناسایی آسیب در سازه ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 1
24 روش های مدل سازی بهینه ی دیوارهای برشی فولادی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 1
25 روشی نوین برای تولید شتاب نگاشت مصنوعی زلزله با استفاده از تبدیل ویولت پاکت و شبکه های عصبی رگرسیون تعمیم یافته (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 4
26 شناسایی خسارت سازه ها با استفاده از آنالیز موجک بسته یی و کاهش ابعاد داده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 1
27 شناسایی خسارت سازه یی در قاب های برشی براساس پردازش سیگنال با استفاده از تبدیل S تعمیم یافته با پنجره ی مختلط (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
28 طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف جنوب شهر تهران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 3
29 مدل سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله های طبس 1978 و بم 2003 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 “700 kV-AC” فشار قوی CRS بهینه سازی برج (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
2 Analytical Investigation on Retrofitted I-Beam to Double-I Built-up Column Connections Using Internal Diaphragms and External T-Stiffeners (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
3 Analytical Investigation on Retrofitted I-Beam to Double-I Built-up ColumnConnections Using Internal Diaphragms and External T-Stiffeners (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
4 Appraisement of steel moment frame system with intermediate ductility 3rd and 4th Revision Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings ( Standard No.2800 Iran) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
5 آسیب های لرزه ای و انواع روش های مقاوم سازی پل های بتنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
6 آنالیزارتعاشات صفحات نازک بااستفاده ازروش المان محدودموجک بی اسپلاین درون بازه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 اثر شرایط زمین ساختی ایستگاه ثبت رکورد بر شکل طیف دامنه فوریه و مقدار فرکانس تصحیح رکوردها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 اثر میراگرهای الحاقی بر پاسخ لرزه ای پل های جداسازی شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
9 اثرات استفاده از بتن سبک در طراحی لرزه ای سازه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 اثرات اصلاح شتاب نگاشت های حوزه نزدیک و دور از گسل در رفتار لرزه ای قاب های فولادی با مهاربندی همگرا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
11 اثرات مدلسازی کوله ها دررفتارلرزه ای پلهای بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
12 ارائه روابط کاهندگی برای بیشینه شتاب افقی زمینلرزه در ناحیه زاگرس از فلات ایران با استفاده از الگوریتم توسعه ژنی GEP (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 ارائه روشی تحلیلی جهت تعیین پریود طبیعی سازه های بتن مسلح دارای میانقاب بنایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
14 ارائه شاخصهای خسارت برای قابهای مهاربندی شده فولادی با اتصالات خورجینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 ارائه مقادیر بیشینه شتاب بر روی سنگ بستر و تعیین پارامترهای لرزه خیزی شهر کاشان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
16 ارائه مقادیر بیشینه شتاب زمین در پریودهای مختلف برای مناطق مختلف شهر کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 ارائه منحنی های شکنندگی تحلیلی برای ساختمانهای بنایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه فولادی با مهاربندواگرا(طراحی شده براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان) براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
19 ارزیابی احتمالاتی خسارت لرزه ای ساختمانهای بتنی کوتاه مرتبه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
20 ارزیابی تاثیر صحت و دقتتعریف مفاصل پلاستیکبر روی تشکیل و سطح عملکرد مفاصل اعضاء سازه ای و الگوی توسعه خسارات در ارزیابی لرزه ای ساختمانهای موجود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
21 ارزیابی تلفات زلزله تعیینی بر اساسPGA به روش HAZARD برای کلیه حوزه های شهر شهرکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
22 ارزیابی تلفات زلزله طرح استاندارد 2800 ایران به روش HAZARD برای کلیه حوزه های شهر قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
23 ارزیابی حداقل مقاومت جانبی مورد نیاز سازه های موجود،برای جلوگیری از عدم ثبات دینامیکی با استفاده از روش تحلیلی دینامیکی فزاینده(IDA) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 ارزیابی خطر لرزهای تاسیسات تصفیه آب (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
25 ارزیابی خطرپذیری لرزه ای سازه های بلنددرشهر تهران دراثرفعالیت گسل مشاء با استفاده از نرم افزارSELENA ver.5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
26 ارزیابی رفتار عملکرد قاب ها بتن مسلح مقاوم ساز شده با مهار بند ها فولاد هم محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
27 ارزیابی رفتار غیر خطی قاب های دو بعدی با بادبندهای واگرا در زلزلههای دور و نزدیک گسل برای سازه های کوتاه و متوسط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
28 ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی همگرای ضربدریCBF و زانویی KBF (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 ارزیابی روش استاتیکی معادل در برآورد نیازهای لرزه ای سازه های دارای جداگر لرزه ای در معرض زلزله های حوزه نزدیک پالسگونه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 ارزیابی روش‌های تعیین تغییرمکان هدف در تخمین تغییرمکان ماکزیمم بام (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
31 ارزیابی زیربنای آسیب سازه ای سازه های فولادی بادبندی در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران به روش HAZARD برای حوزه های شهر قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری  
32 ارزیابی شتاب وارد بر مرکز جرم سازه های مهاربندی شده تحت آنالیز دینامیکی غیرخطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
33 ارزیابی ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی به همراه مهاربند ضربدری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع های بتن آرمه درجاریز دارای ضعف سازه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ساختمان آینده
35 ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع های بتن آرمه درجاریز دارای ضعف سازه ای به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
36 ارزیابی عملکرد ساختمان های بتن آرمه دارای ضعف سازه ای با در نظرگیری پس لرزه به کمک منحنی شکنندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
37 ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط دارای ضعف سازه ای تحت زلزله نزدیک به گسل به کمک منحنی‎های شکنندگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
38 ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با سیستم قاب خمشی ویژه دارای ضعف سازه ای(خاموت گذاری ویژه) به کمک منحنی شکنندگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
39 ارزیابی کاربرد روشهای اولویتبندی در بهسازی لرزهای سازه ها بر مبنای مدل تصمیمگیری چندشاخصه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
40 ارزیابی کاربرد فناوری های نوین در ساخت سازه های فولادی با مقاطع سرد نورد شدهCFS) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 ارزیابی لرزه ای خطوط لوله مدفون تحت اثر پارامتر بیشینه سرعت حرکت زمین (PGV) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
42 ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی گروه SACبر اساس روشتحلیل دینامیکی فزایندهIDA) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی قاب خمشی معمولی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
44 ارزیابی لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه موجود ایران با توسعه منحنی شکستلرزه ایFRAGILITY CURVE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
45 ارزیابی لرزه ای سازه فولادی با مهاربندی واگرا، با مدلسازی 3 بعدی (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
46 ارزیابی لرزه ای و توسعه منحنی های شکنندگی ساختمان های بتن آرمه ایران با لحاظ اثرمیان قاب های بنایی و ضعف سازه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 ارزیابی لرزه ایی و ظرفیت استفاده از سازه های LSF به منظور بهسازی و مقاوم سازی مدارس در شهر شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
48 ارزیابی نیازهای لرزه ای قابهای خمشی فولادی دربرابر زلزله های حوزه نزدیک گسل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
49 ارزیابی و مقایسه قاب خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط در ویرایش های سوم و چهارم آیین نامه 2800 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
50 برآورد احتمالاتی خطر زمین لرزه در گستره استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
51 برآورد پارامترهای لرزه خیزی گستره ی تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان به روش کیکو 2000 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
52 بررسی آزمایشگاهی عملکرد میراگر جدید هیبرید اینرسی دورانی اصطکاکی و مقایسه با میراگر اینرسیدورانی ویسکوز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
53 بررسی آسیب پذیری و نیاز مقاوم سازی سیستمهای مختلف سازه ای بتم آرمه در آیین نامه های 2800 جدید و قدیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
54 بررسی اثر برخورد سازهای بر ساختمان جداسازی شده ی لرزه ای با جداسازهای آونگی - اصطکاکی سه قوسی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
55 بررسی اثر تکرار زلزله بر مقاومت قاب های مهاربندی برون محور با مدلسازی 3 بعدی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
56 بررسی اثر سیستم مقاوم بر رفتار لرزه ای ستون کوتاه در سازه های دوبلکسی بتن آرمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
57 بررسی اثر میانقاب آجری در کنترل تخریب پیشرونده ساختمانهای قاب خمشی فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
58 بررسی اثر نامنظمی جرمی در ارتفاع بر عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی همگرا مجهز به فیوز تسلیم شونده (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
59 بررسی اثرسختی اعضای مرزی سیستم قاب خمشی دوطبقه ترکیبی دوگانه با دیوارهای برشی فولادی موجدارسینوسی وذوزنقه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
60 بررسی استاتیکی آسیب پذیری پل قوسی فلزی بابلسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
61 بررسی استقرار نامتقارن دیوارهای برشی در سازه های بتن آرمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
62 بررسی اقتصادی روش های تامین مالی در بازار مسکن براساس مدیریت ریسک ( مطالعه موردی شهرک اوشیب بابل ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
63 بررسی الگوهای توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی برای قاب های خمشی بتنی بلند مرتبه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
64 بررسی الگوهای توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی برای قاب های خمشی بتنی کوتاه مرتبه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
65 بررسی الگوهای توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی برای قا‌ب‌های خمشی بتنی میان مرتبه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
66 بررسی الگوهای توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی برای قابهای خمشی بتنی بلند مرتبه (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
67 بررسی الگوهای توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی برای قابهای خمشی بتنی کوتاه مرتبه (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
68 بررسی الگوهای توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی برای قابهای خمشی بتنی میان مرتبه (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
69 بررسی المان محدود اثرات افزودن سخت کننده قاعم بر منحنی ظرفیت و توزیع کرنش های پلاستیک در دیوار های برشی فولادی با بازشو میانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
70 بررسی پایداری پوسته های استوانه ای تحت اثر فشار یکنواخت بیرونی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
71 بررسی تاثیر ارتفاع بر ضریب رفتار سازه های قاب خمشی فولادی ویژه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 بررسی تاثیر میرایی الحاقی بر پاسخ لرزه ای سازه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری
73 بررسی تاثیر نسبت عرض به ضخامت بال تیرها در قابهای خمشی فولادی در هنگام وقوع تخریب پیشرونده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
74 بررسی تاثیرمقاطع تیروستون بررفتارلرزه ای دیوارهای برشی فولادی ساده، سخت شده و موجدارذوزنقه ای وسینوسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
75 بررسی خرابی در قاب های بتنی مقاوم سازی شده با استفاده از یک مدل آسیب- خمیری همسانگرد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 بررسی دستورالعمل‌های ATC 40 و FEMA 356 و مقایسه روش‌های ارائه شده در آنها (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
77 بررسی دینامیکی پلهای متداول جاده ای شمال کشور (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
78 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی سوراخ دار تقویت شده با ورق هایFRP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
79 بررسی رفتار لرزه ای پل های بتنی مورب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران، معماری
80 بررسی رفتار لرزهای اعضای پل بتنی مورب نسبت به پل مستقیم با مقطع عرشه ی جعبه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
81 بررسی رفتار لرزهای ساختمانهای فولادی موجود بر اساس روشهای تحلیل دینامیکی واستاتیکی غیرخطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
82 بررسی روشهای مختلف تهیه طیف در آنالیز داده های میکروترمور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
83 بررسی زاویه قرارگیری ورقهای موجدار ذوزنقه ای برعملکرد سیستم دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
84 بررسی سازه ای دکل خودایستا برای خط انتقال نیروی 700 KV-AC (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
85 بررسی سازه‌ای دکل خود ایستا برای خط 500KV± (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
86 بررسی طول تیر پیوند در رفتار قاب های مهاربندی واگرا تحت اثر پسلرزه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
87 بررسی عملکرد سنجه های شدت لرزه ای در برآورد پاسخ لرزه ای سازه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
88 بررسی فروپاشی ساختمانهای فولادی با سیستم قاب خمشی ویژه بعلاوه مهاربندهمگرای ویژه با استفاده ازتحلیل غیرخطی افزایشی IDA (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
89 بررسی قابلیت ماتریسهای نرمی تعمیم یافته ی مراتب بالاتر در تخمین محل و شدت آسیبهای رخداده در سازه های خرپایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
90 بررسی لرزه زمین ساخت گستره ی تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
91 بررسی نسبت خسارت متوسط MDR در زلزله طرح استاندارد 2800 به روش HAZARD برای کلیه حوزه های شهر قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
92 بررسی و ارزیابی اثر مودهای بالاتر در تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودال برای قابهای خمشی بتنی میان مرتبه (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
93 بررسی و ارزیابی اثرات مودهای بالاتر در تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودال در قابهای خمشی بتن مسلح کوتاه مرتبه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
94 بررسی و ارزیابی اثرات مودهای بالاتردرتحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودال درقابهای خمشی بتن مسلح بلند مرتبه (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
95 بررسی و ارزیابی اثرات مودهای بالاتردرتحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودال درقابهای خمشی بتن مسلح کوتاه مرتبه (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
96 بررسی و مطالعه سناریوهای متوالی حذف ستون در سازههای دارای سیستم مهاربند واگرای فولادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
97 بررسی و مقایسه سیستم کنترل فعال و غیرفعال در جذب انرژی لرزه ای ساختمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری
98 بررسی و مقایسه شتاب وارد بر مرکز جرم سازه با مهاربند ضربدری همگرا و مهاربند بدون کمانش(BRB) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
99 بررسی و مقایسۀ عملکرد لرزه ای قابهای مهاربند زانویی و ضربدری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
100 بررسی وضعیت آسیب پذیری لرزه ای شهرک پردیسان ( قم) تحت گسل کوشک نصرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
101 بهسازی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح با سیستم قاب خمشی شکل پذیر متوسط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
102 بهسازی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح تقویت شده با الیاف CFRP (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
103 بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
104 پارامترهای موثر در ارزیابی آسیب پذیری پل های بتنی با استفاده از منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
105 پهنه بندی لرزهای مسیر راه آهن حد فاصل ایستگاه نیشابور-ایستگاه رباط ماهی در سطوح ماهی مختلف طراحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
106 تاثیر ارتفاع بر ضریب رفتار قابهای خمشی با اتصال استخوانی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
107 تاثیر مدت دوام زلزله بر عملکرد سازه های فولادی مجهز به جداگرهای لرزه ای آونگی اصطکاکی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
108 تأثیر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های فولادی قاب خمشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
109 تأثیر ارتفاع بر ضریبرفتار قابهای خمشی بااتصال استخوانی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
110 تحلیل خسارت قابهای بتنی با دیوار برشی به روش استاتیکی غیر خطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
111 تحلیل خطر پذیری سازه های موجود در شهرکردبه روش نروفازی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
112 تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی (PSHA) برای شعاع 200 کیلومتری تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
113 تحلیل خطر لرزه ای برای مناطق مختلف شهر ساری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
114 تحلیل ریسک زلزله به روش فازی عصبی و مطالعه موردی شهر شهرکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
115 تزرسی اثز سخت کننذه های ضزتذری تقویت ضذه در دیوار تزضی فولادی سوراخ دارتا ورق های FRP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
116 تشخیص محل آسیب در تیر تیموشنکو به کمک انحنا شکل مودی و آزمون فرض آماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
117 تعیین حداکثر شتاب بر سنگ بستر (PGA) برای مناطق مختلف شهر گلپایگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
118 تعیین درصد خطای تحلیل خطر پذیری در انتخاب ضرایب منحنی شکست سازه در روش HAZUS) HAZARD US) (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
119 تعیین نسبت خسارت متوسط MDR در زلزله تعیینی با توجه بهPGA منطقه به روشHAZARDبرای کلیه مناطق شهری شهر شهرکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
120 توسعه منحنی شکست لرزه ای برای سازه های بتن آرمه موجود در ایران با سیستم قاب خمشی متوسط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ساختمان آینده
121 توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای ساختمانهای کوتاه مرتبه بتن آرمه دارای ضعف سازه ای تقویت شده با دیوارهای برشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
122 تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر ساری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
123 خطاهای احتمالی در نتایج تحلیل لرز های ناشی ازتخصیص مفاصل پلاستیک مختلف برای پلها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
124 خطرپذیری لرزه ایی و پارامترهای مؤثر در زلزله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
125 دلایل منتسب به کارفرما در تاخیر پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
126 راهنمای تهیه نقشه های چون ساخت (As-Built) در پل های راه و راه آهن با هدف به سازی لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
127 رفتار لرزه ای مدل های سه بعدی ساختمان های بنایی جداسازی شده با مصالح بنایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
128 روش نوین دوخطی سازی منحنی pushover برای ارزیابی لرزهای سازههای فولادی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
129 رویکردی نوین در ارتقای عملکرد لرزه ای قاب های با مهاربند شورون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
130 شناسایی خرابی در تیر تیموشنکو یک سر گیردار با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه MOGA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
131 شناسایی دینامیکی سازه ها با استفاده از الگوریتم های گزینش پیک و بازه تصادفی در شبکه حسگرهای بیسیم هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
132 شناسایی و اولویت بندی نقص های طراحی و اجرا در نگهداری ساختمان با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره MCDM فازی مورد مطالعه: پروژه های مسکن مهر استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
133 شناسایی و بهسازی سازه های ضعیف بنایی شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
134 ضرایب شکل پذیری ساختمان‌های بتنی بر مبنای طراحی بر اساس نیرو و سطح عملکرد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
135 ضرورت بررسی آسیب پذیری شهر شیراز در برابر زلزله و بهسازی ساختمان های موجود آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران، معماری
136 ضرورت بررسی آسیب پذیری شهرشیراز دربرابرزلزله و بهسازی ساختمان های موجود آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
137 طبقه بندی نوع زمین ایستگاه های ثبت زلزله بر اساس شکل طیف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
138 طراحی بر اساس سطح عملکرد ساختمانهای بلند مرتبه بتن آرمه با سیستم دوگانه قاب و دیوار برشی ویژه در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
139 عیب یابی چندگانه درسازه ها براساس تابع پاسخ فرکانس اندازه گیری شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
140 قابلیت روش ضرایب تغییر امکان اصلاح شده در تخمین نیاز جابجایی ساختمان های قاب خمشی فولادی با اتصالات خمشی قبل از نورتریج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
141 کاربرد الگوریتم جستجوی الگو در پایش سلامتی سازه ها (دریافت مقاله) ششمین همایش مقررات ملی ساختمان
142 کاربرد الگوهای توزیع بار جانبی در ارزیابی لرزه‎ای قاب‎های خمشی فولادی ویژه بر اساس روش‎های تحلیل استاتیکی غیرخطی FEMA356 و FEMA440 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
143 کاربرد تحلیل لنگر - انحنا در تعریف مفاصل پلاستیک و برآورد تغییر مکان هدف در تحلیل لرزه ای پلهای بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
144 مدل غیرخطی نئوپرن و کلیدبرشی پلها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
145 مطالعه اثر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی ساختمانهای بتنی مجهز به جداساز لرزه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
146 مطالعه تطبیقی رفتار مهاربندهای کمان شتاب فولادی مرکزگرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
147 مطالعه رفتار دکلهای مهاری با فرمول بندی دقیق اجزاء محدود غیرخطی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
148 مطالعه رفتار دینامیکی سکوهای دریایی نزدیک ساحل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
149 مطالعه موردی آسیب پذیری لرزه ای پل های بزرگراهی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل
150 مطالعهی آسیبپذیری لرزهای منطقهی 7 تهران بادر نظر داشتن عدم قطعیتهای موجود در دادهها با کمک نرم افزارArcGIS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
151 معرفی رفتار کاهش مقاومت درون چرخه و بررسی اثرات این نوع کاهش دررفتار لرزه ای ساختمان های با قاب خمشی فلزی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
152 مقایسه رفتار قاب خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط ویرایش سوم و چهارم آیین نامه 2800 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
153 مقایسه روشهای تحلیلی و عددی در آنالیز و طراحی تونلهای دایره ای تحت بارهای لرزه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
154 مقایسه طراحی بر اساس عملکرد با طراحی به روش مقاومت در ساختمانهای بلند مرتبه بتن آرمه با سیستم دوگانه قاب و دیوار برشی ویژه در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
155 مقایسه و بررسی تخریب پیش رونده در قابهای خمشی فولادی دو و سه بعدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
156 مقایسه و بررسی تخریب پیشرونده در سازههای قاب خمشی متوسط فولادی طراحیشده به روش ASD و LRFD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
157 مقایسه ی منحنی شکنندگی بر اساس پارامترهای شدت لرزه ای حداکثر شتاب طیفی و حداکثر شتاب زمین در قاب های منظم و نامنظم مهاربندی شورون مجهز به میراگر فولادی تسلیم شونده (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
158 نحوه پردازش داده‌های میکروترمور جهت تعیین اثر ساختگاه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران