دکتر سودابه شهیدثالث

دکتر سودابه شهیدثالث Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran

دکتر سودابه شهیدثالث

Dr. Soodabeh Shahidsales

Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.