دکتر حسین اسدی

دکتر حسین اسدی دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران

دکتر حسین اسدی

Dr. Hossein Asadi

دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز سطوح روند و اثرات آن در مدل سازی تغییرنما و پهنه بندی برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
2 اثر جنگل تراشی و توپوگرافی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی موثر بر کیفیت خاک در منطقه سراوان گیلان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 2
3 اثر روش اندازه گیری و ابعاد و شکل محفظه مورد استفاده در روش لغزشی بر زاویه استقرار ذرات خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
4 اثر مدیریت خاکورزی بر تغییرات مکانی برخی ویژگی های خاک در اراضی شیب دار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 1
5 ارتباط بعد فرکتالی توزیع اندازه ذرات با برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
6 ارزیابی پراکنش مکانی سرعت نفوذ آب و ارتباط آن با برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه کوهین (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 2
7 ارزیابی پویایی ماده آلی خاک تحت مدیریت بقایای گیاهی با استفاده از ایزوتوپ کربن-۱۳ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 43، شماره: 4
8 ارزیابی تغییرپذیری مکانی برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک در شالیزار های دشت فومنات با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 31، شماره: 4
9 برآورد هدررفت فسفر از طریق رواناب با به‌کارگیری دستگاه شبی‌ساز باران در خاک‌های آهکی حوزه آبخیز تلخه‌رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
10 بررسی تغییرات زمانی آلودگی فسفر در طول رودخانه سیاهرود استان گیلان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
11 پهنه بندی و ارزیابی خطر تخریب اراضی با استفاده از روش مدالوس در حوضه سیاهپوش استان اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
12 پهنه بندی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در حوضه آبخیز ناورود اسالم استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
13 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز ناورود (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
14 تاثیر بیوچار (زغال زیستی) پوسته شلتوک برنج بر آبشویی نیترات در یک خاک رسی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 4
15 تاثیر سیلاب و آتش سوزی بر پایداری خاکدانه: یک مطالعه موردی در خاک نهالستان لاکان در استان گیلان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 3
16 تاثیر نوسانات زمانی فرسایندگی باران بر تغییرات فصلی رسوب دهی معلق (مطالعه ی موردی: حوزه کسیلیان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
17 تجزیه و تحلیل خلا عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی های خاک در دشت فومنات (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 4
18 تخمین پایداری خاکدانه در خاک های جنگلی استان گیلان بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و توابع انتقالی رگرسیونی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
19 تعیین مدل مناسب در تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان با روش آنالیز خط مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
20 تعیین مناسب ترین مقیاس مطالعه در برآورد کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری خاک در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
21 تغییرات دینامیک غلظت رسوب در فرسایش شیاری در آزمایشهای مزرعهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 78
22 تغییرپذیری غلظت و توزیع اندازه موثر ذرات رسوب در مراحل ابتدایی و تکاملی تولید رواناب از شیب ها و شدت های مختلف بارندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 2
23 تولید زغال زیستی از پوسته شلتوک برنج و تاثیر آن بر زیست توده عدس و گندم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 2
24 چالش ها و محدودیت های منابع خاک و اراضی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 1
25 حذف نیترات از آب زیرزمینی با استفاده از ستون جاذب حاوی رزین Purolite A-۴۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
26 روش بهینه تعیین غلظت آستانه بحرانی هدررفت فسفر برای خاک‌های حوزه آبخیز تلخه‌رود، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
27 غلظت آستانه زیست محیطی فسفر برای برخی خاک های آهکی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 3
28 کارآیی فرایند تبادل یونی در حذف نیترات از آب هم دماهای تعادلی جذب نیترات توسط رزین Purolite A-۴۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
29 کاربرد داده‌های چرخه فصلی پوشش گیاهی، رسوبدهی و فرسایندگی باران برای مدیریت بهره‌برداری اراضی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
30 مدیریت پایدار خاک و نقش آن در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 9، شماره: 2
31 معرفی کاربرد رادیونوکلوئید پلوتونیوم در تحقیقات فرسایش خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 7، شماره: 1
32 مقایسه و ارزیابی کارائی مدل های RUSLE و RUSLE۲ در برآورد هدررفت خاک در دامنه های مرتعی حوضه خامسان کردستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 2
33 مناسب ترین روش میان یابی برای پهنه بندی فرسایش پذیری بین شیاری مدل WEPP و برخی از ویژگی های خاک با استفاده از زمین آمار و اطلاعات سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بیوچار و کمپوست بر آبشویی نیترات در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر تشکیل اندوده سطحی بر دینامیک فرسایش ورقهای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر روش های مختلف خاک ورزی بر اجزای عملکرد محصول عدس دیم (Lens culinaris) و شاخص مخروطی (PR) در منطقه کوهین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
4 اثر فرسایش آبی بر توان تولید زراعی خاک در برخی از خاک های مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثرتاریخ کاشت برعملکردواجزای عملکرددانه ی پنج رقم سویا دررشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارتباط بین پایداری خاکدانه ها و برخی از ویژگی های خاک و اقلیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
7 ارتباط بین شاخص های ارزیابی اندوده سطحی و برخی از ویژگی های خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 ارزیابی تشکیل اندوده سطحی و تاثیر آن بر برخی از نشانگرهای کیفیت خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
9 ارزیابی روش های مختلف درونیابی برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شالیزارهای دشت فومنات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 ارزیابی یک مدل فرآیندی فرسایش خاک برای فرآیندهای ناشی از اثر بارندگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
11 انتقال عناصر غذایی و مواد آلی موجود در رسوبات معلق رودخانه ی پسیخان (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
12 اندازه گیری ومقایسه فرسایش آبی دراراضی جنگل تراشی شده و دارای پوشش جنگلی درمنطقه سراوان رشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
13 اهمیت و کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوب در محیط های طبیعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
14 برآورد تنش برشی بحرانی خاک با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
15 برآورد مشخصه توپوگرافی (LS) در معادله جهانی تلفات خاک اصلاح شده (RUSLE) با استفاده از رابطه Moore and Burch و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه آب خیز پلرود (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
16 برآورد میزان خطر فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE در استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
17 برآورد میزان خطر فرسایش خاک در حوضه ناو واقع در استان گیلان با استفاده از مدل RUSLE (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
18 بررسی اثر اندازه و دانسیته بر تنش برشی بحرانی ذرات تحت شرایط جریان کم عمق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
19 بررسی اثر شیب دار بر فرسایش بین شیاری در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
20 بررسی اثر طول شیار و دبی جریان بر غلظت و توزیع اندازه ذرات رسوب (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
21 بررسی اثر طول کرت بر تلفات خاک تحت بارندگی طبیعی در منطقه سراوان رشت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
22 بررسی برخی از تغییرات زیستی در خاک های گچی و آهکی در جنوب استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
23 بررسی تاثیر تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر پایداری خاکدانه در منطقه لاهیجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی تغییرات فصلی نیتروژن آب رودخانه پسیخان در استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
25 بررسی تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر غذایی موجود در رسوبات معلق رودخانه پسیخان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
26 بررسی تغییرپذیری مکانی پایداری خاکدانه در بالادست سد سفیدرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
27 بررسی فصلی وضعیت آلودگی فسفر در برخی از حوضه های استان گیلان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 برهمکنش باران و رواناب در فرآیند فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از شبیه سازی باران و رواناب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 پهنهبندی خصوصیات نفوذ خاک حوضه آبریز ناورود اسالم استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
30 پیش بینی تغییرات مکانی ویژگی های خاک با استفاده از توابع نیم تغییرنما و خودهمبستگی در طول یک زمین نما (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 تاثیر بیوچار بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک لوم رسی و رشد ریشه عدس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
32 تاثیر بیوچار پوسته شلتوک برنج بر پایداری خاکدانه در دو نوع خاک رسی و شنی لومی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 تاثیر پلی اکریل آمید و گچ بر تولید رواناب و فرسایش یک نمونه خاک شور - سدیمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 تاثیر زغال زیستی بر ویژگی های زیستی یک خاک قلیایی و تولید زیست توده هوایی عدس گندم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 توانایی مدل های فرآیندی در تبیین فرآیندهای فرسایش خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 تهیه نقشه تخریب خاک بر مبنای مدل مدالوس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شرق استان قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
37 دینامیک فرسایش ورقهای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
38 شبیه سازی مراحل زیست گردی رقم هاشمی برنج با استفاده از مدل CSM-CERES-Rice (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
39 شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر فرسایش خندقی با استفاده از RS & GIS مطالعه موردی در آبخیزهای اطراف سد سفید رود (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی میزان کلراید و کل مواد جامد محلول در رودخانه های ورودی به تالاب انزلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- مدیریت بقایای گیاهی در کشت ذرت (.Zea mays L) به منظور کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن ((CO(2) از خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی رسوب معلق وارد شده به تالاب انزلی از ایستگاه نوخاله (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی روابط فرکتالی توزیع اندازه ذرات اولیه خاک با برخی ویژگی های خاک (مطالعه موردی: منطقه کوهین) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 مروری بر وضعیت، و پیشینه آموزش، پژوهش و اجرا در زمینه فرسایش و حفاظت خاک در ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
45 معرفی چارچوب ارزیابی مدیریت خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
46 مقایسه اثردوگونه مرتعی برحاصلخیزی خاک درمنطقه جمال آبادمنجیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست