دکتر مصطفی رستگاری فرد

دکتر مصطفی رستگاری فرد رئیس مرکز علمی تربیتی المصطفی واحد آشتیان

دکتر مصطفی رستگاری فرد

Dr. Mostafa Rastegari Fard

رئیس مرکز علمی تربیتی المصطفی واحد آشتیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.