دکتر محمدجواد شاهرودی

دکتر محمدجواد شاهرودی رئیس اداره پژوهش

دکتر محمدجواد شاهرودی

Dr. Mohammad Javad Shahroudi

رئیس اداره پژوهش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.