دکتر علی عباسی

دکتر علی عباسی Département de langue et littérature francaises, faculté de lettres et sciences humaines, Université Shahid Beheshti, Téhéran, Iran

دکتر علی عباسی

Dr. Ali ABBASI

Département de langue et littérature francaises, faculté de lettres et sciences humaines, Université Shahid Beheshti, Téhéran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.