دکتر دومینیک کارنوی ترابی

دکتر دومینیک کارنوی ترابی Département de langue et littérature francaises, faculté de lettres et sciences humaines, Université Shahid Beheshti, Téhéran, Iran

دکتر دومینیک کارنوی ترابی

Dr. Dominique Carnoy TORABI

Département de langue et littérature francaises, faculté de lettres et sciences humaines, Université Shahid Beheshti, Téhéran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.