دکتر قاسم جابری پور

دکتر قاسم جابری پور Shahid Beheshti University

دکتر قاسم جابری پور

Dr. Ghasem Jaberipour

Shahid Beheshti University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.