دکتر محمد یزدی

دکتر محمد یزدی Shahid Beheshti University - Earth Sciences Faculty - Department of Mineral Resources & Groundwater

دکتر محمد یزدی

Dr. Mohammad Yazdi

Shahid Beheshti University - Earth Sciences Faculty - Department of Mineral Resources & Groundwater

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.