دکتر فریبرز مسعودی

دکتر فریبرز مسعودی Shahid Beheshti University - Earth Sciences Faculty - Department of Mineral Resources & Groundwater

دکتر فریبرز مسعودی

Dr. Fariborz Masoudi

Shahid Beheshti University - Earth Sciences Faculty - Department of Mineral Resources & Groundwater

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.