دکتر بهمن رحیم زاده

دکتر بهمن رحیم زاده Shahid Beheshti University - Earth Sciences Faculty - Department of Mineral Resources & Groundwater

دکتر بهمن رحیم زاده

Dr. Bahman Rahimzadeh

Shahid Beheshti University - Earth Sciences Faculty - Department of Mineral Resources & Groundwater

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.