دکتر سعید برومند نسب

دکتر سعید برومند نسب استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سعید برومند نسب

Dr. Saeid Boroomand nasab

استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.