دکتر لیلا شبانی

دکتر لیلا شبانی دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه شهرکرد

دکتر لیلا شبانی

Dr. Leila Shabani

دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پاسخ های فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاهچه شاهی تحت تنش متیل ایزوتیوسیانات (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 5
2 افزایش شاخص های رشد، رنگیزه و برخی متابولیت های اولیه در گیاهچه های شاهی (Lepidium sativum L.) تحت شرایط تنش شوری با کاربرد بتاکاروتن و گالیک اسید (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 34، شماره: 4
3 Effects of CuSO۴ and AgNO۳ on artemisinin and phenolic compound in shoot cultures of Artemisia annua L. (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 31
4 Epichloë Endophyte Modifies Antioxidative Defense and Aquaporin Genes Expression in Response to Ni Contamination in Lolium perenne (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 43
5 بررسی اثر بیواستیمولانت ها بر میزان محتوای آب و عناصر ریزمغذی و درشت مغذی گیاه شورزی Puccinellia distans در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 48
6 بررسی بیان ژن های abc ترانسپورتر و متالوتیونین در گیاهچه های Festuca arundinacea تلقیح شده با قارچ Funneliformis intraradices در تنش سمیت نیکل (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 8، شماره: 29
7 بررسی پاسخ های دفاع آنتی اکسیدانی در سه ژنوتیپ Lolium perenne تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
8 بررسی تاثیر تنش نیکل و همزیستی اندوفایت نئوتیفودیوم بر برخی شاخص های رشد و جذب نیکل در گیاه Lolium perenne (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 13
9 بررسی تاثیر طیف های مختلف نور LED بر شاخص های رشد و محتوای رزمارینیک اسید در Melissa officinalis L. (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
10 تاثیر آبسیزیک اسید بر تنش اکسیداتیو در کشت‌های ساقه بادرنجبویه (Melissa officinalis) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 11، شماره: 3
11 تاثیر تلقیح دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر بیان ژن لیمونن سنتاز در ژنوتیپ های نعنا سبز (Mentha spicata L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 7، شماره: 23
12 تاثیر تنش های خشکی، قارچ Fusarium culmorum و نماتد Heterodera filipjevi و اثرات متقابل آنها بر الگوی بیان ژن فاکتور رونویسی NAC۶۹-۳ در گندم نان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 41
13 تاثیر دو قارچ میکوریز بر رشد و جذب مواد غذایی در ژنوتیپ های مختلف نعناع سبز (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 4
14 تاثیر قارچ Glomus intraradices بر رشد، جذب عناصر غذایی و نیکل در گیاهچه های فستوکا تحت تنش نیکل (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 10
15 تاثیر متقابل سالیسیلیک اسید و کادمیوم بر رشد، رنگیزه های فتوسنتزی و تجمع برخی عناصر در بخش هوایی گیاهچه های سویا (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 4، شماره: 14
16 تاثیر همزمان دو قارچ مایکوریز آربوسکولار بر تولید گلیسیریزین، ترکیبات فنولیک کل و فلاونوئید در ریشه های شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 5، شماره: 17
17 تاثیر همزیستی اندوفایت نئوتیفودیوم بر رشد، جذب نیکل و رنگیزه های فتوسنتزی در دو ژنوتیپ از فسکیوی بلند (Festuca arundinacea) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 6
18 جنس Fritillaria از تیره Liliaceae در ایران: پراکنش و نامگذاری گونه ها (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 22
19 سنجش میزان ترکیبات فنولیک و اسانس در ژنوتیپ های میکوریزی نعنا (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 5، شماره: 18
20 فعال سازی پاسخ های دفاعی تحت تنش ایزوتیوسیانات در گیاهچه های کلزا (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 5، شماره: 16
21 مطالعه روابط فنتیک میان جمعیت های طبیعی گیاه شیرین بیان (تیره باقلائیان) در ناحیه زاگرس مرکزی ایران بر اساس داده های ریخت شناسی کمی، ترکیبات فلاونوئیدی و محتوای گلیسیریزین (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 13
22 مقایسه پروفایل پروتئومیکس برگ دو ژنوتیپ چچم چند ساله (Lolium perenne) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 33
23 مقایسه دو زمان متفاوت نوردهی با طیف های مختلف نورهای LED در تحمل گیاه Arabidopsis thaliana به تنش زخم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 36
24 مهار زیستی نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica توسطTrichoderma harzianum i۲۵ و بررسی تغییرات ترکیبات دفاعی در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مسیرهای مختلف بیوسنتزی ژنوتیپ های نعناع در پاسخ به الیسیتور زیستی میکوریزا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 الگوی بیان ژن فاکتور رونویسی NAC۶۹-۳ تحت تنش های همزمان غیر زیستی و زیستی شامل خشکی، قارچ Fusarium culmorum و نماتد Heterodera filipjevi در گندم نان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 بررسی الگوی بیان ژن فاکتور رونویسی MYB۸۰ تحت تنشهای همزمان غیر زیستی و زیستی شامل: خشکی، قارچ Fusarium culmorum و نماتد Heterodera filipjevi در گندم نان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 بررسی تاثیر مایکوریزی بر پارامترهای رشد در گیاه دارویی شیرین بیان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 بررسی تاثیر متیل و پروپیل ایزوتیوسیانات برپارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه شاهی (Lepidium sativum.L) در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
6 بررسی خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در یونجه های یکساله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 بررسی میزان تغییرات پرولین در گیاه لولیوم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
8 بررسی نقش گلوتاتیون در سیستم دفاع آنتی اکسیدانی یونجه های یکساله طی تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
9 بررسی های فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه لولیوم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
10 تاثیر نارین جنین بر برخی شاخص های رشد گیاهچه های گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت تیمار شوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
11 تاثیر نارین جنین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان برگ شاهدانه (Cannabis sativa) تحت تنش کادمیم و نیکل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
12 تنوع الگوهای فلاونوئیدی در بین جمعیتهای متعلق به 6 گونه از جنس (Lamiaceae) Stachys L. در ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 تولید درون شیشه ای ترکیبات فنولیک در کشت ساقه آرتمیز یا تحت تیمار پرولین (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
14 کنترل بیولوژیک نماتودریشه گرهی Meloidogyne javanica توسط جدایه ای ازTrichoderma harzianum درگلخانه و تغییرات کمی ترکیبات فنلی درگیاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
15 کنترل بیولوژیک نماد تود ریشه گیاهی Meloidogyne javanica توسط جدایه ای از Trichoderma harzianum در گلخانه و تغییرات آنزیم پراکسیداز در گیاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 نقش پروتئین ABC ترانسپورتر در تحمل به نیکل در گیاهچه های فستوکای آلوده به قارچ Glomusintraradices (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 نقش پروتئین درونی تونوپلاست ( tip1;1 ) در تحمل به نیکل در گیاهچه های آلوده به قارچ لولیوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی