دکتر مریم قبادی

دکتر مریم قبادی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر مریم قبادی

Dr. Maryam Ghobadi

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.