دکتر محمدمهدی جعفری

دکتر محمدمهدی جعفری استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

دکتر محمدمهدی جعفری

Dr. Mohammad Mehdi Ja'fari

استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.