دکتر حسین قدیانی

دکتر حسین قدیانی مسئول پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

دکتر حسین قدیانی

Dr. Hosein Ghadiani

مسئول پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.