دکتر سجاد مغفوری

دکتر سجاد مغفوری استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سجاد مغفوری

Dr. Sajad Maghfouri

استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انواع سامانه رگه- رگچه مرتبط با کانه زایی و مطالعات میانبارهای سیال در کانسار مس- مولیبدن پورفیری سوناجیل، پهنه ماگمایی ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
2 تحلیل رخساره ای سنگی و جایگاه چینه ای افق های کانه زایی روی- سرب- باریت با میزبان کربناته– تخریبی در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 102
3 جایگاه چینه ای، خاستگاه و ویژگیهای افقهای کانه زایی منگنز در توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه پسین، جنوب - جنوب غرب سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
4 زمین شناسی، دگرسانی، کانه زایی و مطالعات میانبارهای سیال درکانسار بالوجه؛ نمونه ای از کانسارهای مس- مولیبدن پورفیری در زون ماگمایی ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 95
5 سنگ شناسی، دگرسانی و کانه زایی رگه- رگچه ای چندفلزی (مس- سرب- روی) در منطقه لوبین- زرده، شمال خاور زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 96
6 سنگ شناسی، ژئوشیمی و ماهیت شیمیایی سنگ های میزبان کانسارهای منگنز گفت و محمدآباد، در توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه پسین جنوب باختر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 33، شماره: 1
7 کانسار خلیفه لو: کانی زایی مس- طلای اپی ترمال سولفیداسیون بالا (High-Sulfidation) در پهنه ماگمایی طارم، شمال خرمدره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 99
8 کانسار دره زنجیر؛ نمونه ای از کانسارهای روی- سرب با میزبان کربناته (MVT) در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
9 کانسار سرب-روی و باریت یزدان، نمونه ای از کانسارهای SEDEX-Type در باختر پهنه ساختاری ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 117
10 کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد (VMS) نوده، نمونه ای از کانسارهای نوع بشی (Besshi- type)، جنوب باختر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
11 کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد نه کوهی: نمونه ای از کانه زایی نوع بتورست در شمال غرب کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
12 کانسار مس چاه فرسخ شمالی؛ نمونه ای از کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد (VMS) تیپ بشی (Besshi-type) در کمربند فلززایی ترود-چاه شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 4
13 مطالعات شیمی چینه شناسی (Chemostratigraphy) و منطقه بندی عنصری در رخساره های کانه دار کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد (VMS) تیپ بشی نوده، جنوب باختر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 95
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 توانمندی های زمین گردشگری مسیر رودخانه مردق، جنوب شرق مراغه، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
2 جایگاه چینه ای، رخساره های کانسنگی و کانی شناسی کانسار مس چاه فرسخ، جنوب دامغان (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
3 رخساره های کانسنگی، ساخت و بافت و کانی شناسی کانسار منگنز محمدآباد در توالی آتشفشانی رسوبی کرتاسه پسین، -جنوب غرب سبزوار (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
4 رخساره های کانه دار کانسار سولفید توده ای مس (روی) نوده، جنوب باختر سبزوار (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 زمینشناسی و کانهزایی کانسارهای مس عباسآباد شاهرود و مقایسه آنها با کانسارهای مس تیپ مانتو (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 زمینشناسی، کانیزایی و ژئوشیمی کانسار اپیترمال مس طلاخلیفهلو، پهنه طارم، شمال خرمدره (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 کانسارنوده : کانی زائی مس - روی سولفید توده ای آتشفشانزادVMS تیپ بشی Besshi Type درحوضه پشت قوسی سبزوار (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
8 کانه زایی آهن منگنز (باریت) میمه در توالی آواری - کربناته کرتاسه زیرین در شمال غرب اصفهان، کمربند فلززایی ملایر - اصفهان (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین