آقای علیرضا کیامنش

علیرضا کیامنش دانشگاه خوارزمی

آقای علیرضا کیامنش

Ali Reza Kiamanesh

دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علیرضا کیامنش در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه یازدهم (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 50
2 اثربخشی آموزش راهبردهای دقیق‎خوانی بر درک مطلب، و اضطراب‎امتحان دانش‎آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
3 ارائه الگوی ارتباط زناشویی کارآمد با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
4 الگوی ساختاری اهداف پیشرفت، فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی: بررسی نقش میانجی یادگیری خودنظم بخش (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 2
5 بررسی روند عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هشتم در فاصله زمانی معادل 1374-1390 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
6 بررسی عوامل موثر بر برنامه درسی نهفته درس اندیشه اسلامی دوره کارشناسی و ارایه راهکارهایی جهت بهبود آن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 19
7 تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس درس در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 26
8 تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تاکید بر برنامه درسی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 3، شماره: 7
9 توان پیشبین ترکیبی هوشهای چندگانه، وکسلر و هیجانی برای کارکرد آموزشی دانشآموزان دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
10 رابطه تکالیف برانگیزنده با تاب آوری تحصیلی : نقش واسطه ای اهداف تبحری و ادراک شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
11 رابطه مولفه های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 38
12 رابطه ی بین وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده ،فعالیت های خواندن در خانه،خودپنداره و نگرش دانش آموزان به خواندن باعملکرد سواد خواندن دانش آموزان (براساس مطالعات پرلز 2006) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
13 روند تغییرات و نقش عوامل نگرش، علاقه و خودپنداره علوم دانش‎آموزان پایه هشتم بر پیش بینی عملکرد علوم بر مبنای مطالعات تیمز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
14 ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش یادگیری به کمک همسالان (PAL) دانش آموزان هنرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
15 شناسایی پیامدهای طلاق والدین بر فرزندان؛ مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 47
16 مدل پردازی تشخیصی شناختی(CDM (سوال های ریاضیات تیمز 2007 در دانش آموزان پایه هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با پارامترپردازی مجدد (RUM )و مقایسه مهارت های ریاضی دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
17 مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد اولسون ورویکرد پذیرش و تعهد بر انتظار از ازدواج و مسئولیت پذیری دختران مجرد مانده (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 7
18 مقایسه اثربخشی درمان متمرکزبر شفقت و درمان بهزیستی بر سرمایه روانشناختی دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 9، شماره: 31
19 مقایسه اضطراب مدرسه و مؤلفه های آن در دانش آموزان پایه چهارم در دو سیستم ارزشیابی سنتی و توصیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 12
20 نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 9، شماره: 33
21 نقش سبکهای دلبستگی و مشکلات هیجانی مادران در احساس تنهایی با واسطه گری سبکهای هویت در دختران نوجوان دبیرستانی (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
22 نقش عاملیت انسانی، جنس و سن در ویژگی های هویتی: بزرگسالی درحال ظهور آرنت (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 57
23 نقش واسطه ای هیجان های پیشرفت در رابطه بین اسنادهای علی و فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 59
24 نقش هدف‎های پیشرفت و فرسودگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی: با واسطه گری انتظار پیامد و یادگیری خود نظم جو (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
25 واکاوی عوامل موثر بر تحقق پذیری تربیت دینی دانش آموزان (دریافت مقاله) پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی رویکرد السون بر تاب آوری زوجین شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
2 اثربخشی رویکرد والش بر تعارضات زناشویی زوجین تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره ،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی 
3 بررسی تاثیرابعاد ترکیبی ویژگیهای شخصیت بر رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
4 بررسی سبکهای هویتی و خودپنداره دختران بی سرپرست 15-8 سال شهرتهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
5 تاثیر تدریس خلاق مفاهیم دینی بر نگرش مذهبی دختران نوجوان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
6 تدوین بسته آموزشی غنی سازی زندگی زناشویی براساس رویکرد هیجان مدار و بررسی اثربخشی آن بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین تازه ازدواج کرده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
7 ساخت و اعتباریابی کیفی آزمون فرافکن موقعیت های مربوط به مدرسه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری