پروفسور سید مرتضی بابامیر

پروفسور سید مرتضی بابامیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه کاشان - کاشان - ایران

پروفسور سید مرتضی بابامیر

Prof. Seyed Morteza Babamir

گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه کاشان - کاشان - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.