دکتر علی مرادی

دکتر علی مرادی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

دکتر علی مرادی

Dr. Ali Moradi

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ملاتونین و هیدروپرایمینگ بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک بذر و گیاهچه نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 35
2 ارزیابی فعالیت آنزیم های آنتیاکسیدان در واکنش به تلقیح میکوریزایی در گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
3 Film coating with sodium alginate improves seed germination of sweet corn (Zea mays var. Saccharata) under osmotic stress conditions (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 40
4 برآورد پارامترهای ژنتیکی و تجزیه عاملی ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ های F۲:۴ برنج (.Oryza sativa L) در مرحله جوانه زنی تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
5 بهینه سازی پینه زایی و جنین زایی رویشی در دو ژنوتیپ گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 3
6 تاثیر بیوپرایمینگ با تریکودرما و سودوموناس بر جوانه زنی و برخی شاخص های بیوشیمیایی بذرهای زوال یافته کتان (Linum usitatissimum L.) رقم نورمن (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
7 تاثیر پتانسیل آب بر شاخص های جوانه زنی بذر شش رقم کنجد (Sesamum indicum) در دماهای مختلف و رابطه آن با ترکیب اسیدهای چرب (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 42
8 تاثیر پیری تسریع شده و پرایمینگ بذر بر برخی شاخص های جوانه زنی و بیوشیمیایی بذر زیره ی سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 1
9 تاثیر تاریخ و روش کاشت بر عملکرد بلال، کارایی مصرف آب و برخی صفات فیزیولوژیک ذرت شیرین در یاسوج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
10 تاثیر تاریخ و روش کاشت بر عملکرد بلال، کارآیی مصرف آب و برخی صفات فنولوژیک ذرت شیرین در یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 3
11 تاثیر تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر برخی شاخص های جوانه زنی، بیوشیمیایی و محتوای برخی عناصر رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
12 تاثیر تیمارهای اسید جیبرلیک، دمای جوانهزنی و سرمادهی بر شکست خواب بذر و جوانهزنی بذر آوندول (Smyrnium cordifolium) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 2
13 تاثیر شرایط مختلف محیط نگهداری بر جوانه زنی و تغییرپذیری بیوشیمیایی بذر کرچک Ricinus communis L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 2
14 تجزیه پروتیوم بذرعلف گندمی بلندAgropyronelongatumتحت شرایط تنش خشکی و دمای پایین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
15 تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 5، شماره: 14
16 واکنش عملکرد بلال و برخی صفات فیزیولوژیک ذرت رنگین (Zea mays var. indurate) به مواد ضد تعرق و سطوح مختلف آبیاری تحت خاک پوشه پلاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 9، شماره: 1
17 واکنش های زراعی- فیزیولوژیک ماش (رقم پرتو) به تنش های شدید و خفیف خشکی در مراحل رشد رویشی و زایشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
18 واکنش های زراعی- فیزیولوژیک ماش (رقم پرتو) به تنش های شدید و خفیف خشکی در مراحل رشد رویشی و زایشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیری تسریع شده بذر بر شاخص های جوانه زنی و صفات بیوشیمیایی بذر لوبیا چشم بلبلیVigna unguiculata (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
2 اثر تنش قلیائیت و پیری تسریع شده بذر بر شاخص های جوانه زنی بذر شنبلیله(Trigonella foenum L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
3 انتخاب بستر کشت مناسب برای جوانه زنی بذرهای چاودارSecale cereale و لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculata (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
4 بررسی اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی بذر کلزا (رقم نیما) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی اثر تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی بذر گشنیز (Sativum coriandrum) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو گونه بابونه آلمانی و اورا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
7 بهبود خصوصیات جوانه زنی بذر زوال یافته گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana) با استفاده از پیش تیمارهای متفاوت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 بهبود شاخص های جوانه زنی بذر کینوا (Chenopodium quinoa) رقم تیتیکاکا با بیوپرایمینگ بذر با باکتری Bacillus subtilis تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 تاثیر پیش تیمارهای متفاوت بر بهبود خصوصیات جوانه زنی بذر زوال یافته کتان روغنی (توده بذرک قرمز) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 تاثیر زوال بذر بر میزان هدایت الکتریکی و برخی شاخص های جوانه زنی بذر چاودارSecale cereale (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
11 تأثیر پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور زوال یافته کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 تأثیر پوشش دار کردن بذر با آلژینات سدیم و مواد معدنی بر شاخص های جوانه زنی بذر ذرت شیرین(Zea mays var. saccharata) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران