دکتر منصور غنیان

دکتر منصور غنیان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر منصور غنیان

Dr. Mansour Ghanian

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.