دکتر محمد مسعود

دکتر محمد مسعود استاد دانشکده معماری و شهرسازی،  دانشگاه هنر اصفهان

دکتر محمد مسعود

Dr. mohammad masoud

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.