دکتر محمد مسعود

دکتر محمد مسعود استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

دکتر محمد مسعود

Dr. Mohammad Masoud

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پایداری کاربری زمین شهری با تاکید بر حفاظت از آثار تاریخی (نمونه موردی شهر شوش) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 27
2 ارزیابی تاب آوری زیرساخت های شبکه آب شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه ۲ تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 4
3 ارزیابی سطح پایداری اجتماعی در بافت های تاریخی شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 4
4 اقتصاد و معماری قاجاری: عوامل اقتصادی در تاثیر پذیری معماری قاجار از غرب (با تاکید بر تزیینات نما) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 48
5 Explaining the Model of City Resilience to Earthquake, Regarding Natural Site of Cities (Case Study: Qazvin city) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 2
6 بررسی پدیدار شناختی – هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 8
7 بررسی تاثیر اقدامات بازآفرینی بر وقوع پدیده اعیانی سازی در محلات ناکارآمد؛ مورد پژوهی محلات اتابک و خانی آباد تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 3
8 بررسی رابطه تئوری ترجیحات محیطی و نظم بلوک های شهری نمونه موردی: محله های خانه اصفهان و مرداویج شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 14
9 بررسی میزان آگاهی اعضای هیئت علمی گروههای فنی و مهندسی دانشگاههای اصفهان و صنعتی اصفهان از مؤلفههای اساسی نوآوری برنامهریزی درسی و میزان کاربست آنها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 64
10 بررسی و تحلیل تاریخی نقش سیاست حکومت قاجار بر تاثیرپذیری تزئینات معماری از غرب با تاکید بر نقوش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
11 برنامه ریزی بر پایه ی سناریو و کاربرد آن در بازآفرینی شهری پایدار(مورد پژوهی: بافت فرسوده شهری درگهان جزیره قشم) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 3، شماره: 7
12 بیان یکپارچگی در منظر؛ ارایه یک مدل مفهومی جدید (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 7
13 پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 1، شماره: 1
14 تاب آوری زیرساخت آب رسانی شهری: با رویکرد تحلیل زمانی در راستای بازیابی عملکرد خطوط آب رسانی به شهروندان (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 2
15 تاثیر رنگ در طراحی داخلی بیمارستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 7، شماره: 3
16 تأثیر توسعه شهر تهران بر گسترش بافت های فرسوده (مشکلات و تنگناهای محله هفت چنار- بریانک از منظر گسترش بافت فرسوده) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 30
17 تبیین رابطه الگوی پراکنش شهری با توسعه پایدار– مطالعه موردی شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 23
18 تبیین شاخص های نوآوری در هدف های برنامه های درسی رشته های هنری و بررسی میزان کاربست آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 6، شماره: 11
19 تبیین شاخص‌های فضای شهری انعطاف‌پذیر در شهرهای ساحلی با بهره‌گیری از مدل دلفی: مطالعه موردی شهرهای رامسر و بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
20 تبیین یک چهارچوب مفهومی برای «شهر اسلامی» (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 80
21 تحلیل دگرگونی سیاست گذاریهای افقی و عمودی ساماندهی مشاغل شهری در برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی ایران پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 1
22 تحلیل شاخص های هویت مکانی در محله های جدید شهری مطالعه موردی: شهرک نگین شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 53
23 تحلیل ویژگی های شکلی خانه های چهارصفه و نفوذ آن در کالبد شکلی خانه های درون گرای شهر اصفهان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 72
24 تداوم مکان در گذر زمان در تعامل با انسان (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 29، شماره: 2
25 تدوین الگوی مشارکت پذیری الکترونیکی شهروندان در بازآفرینی بافت های فرسوده شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 10، شماره: 39
26 دستیابی به شاخص های کیفی برای الگوگیری از منظر بافت های تاریخی در توسعه های پیرامون؛ نمونه موردی محله علی قلی آقا در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 4
27 رویکرد اسلامی به هنر و برنامه های درسی هنری در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 31
28 رهیافتی به آموزه های مفهوم شهر اسلامی برای شهرسازی امروز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 2
29 سنجش پایداری محله با به کارگیری الگوی LEED-ND در راستای کاهش مصرف انرژی (مطالعه موردی: محله فردوسی کرمانشاه ) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 3، شماره: 6
30 سنجش تاب آوری کالبدی شهر قزوین در برابر زلزله با رویکرد ساختگاه طبیعی شهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
31 شناخت عوامل موثر بر شکل گیری گورستان های تاریخی (با تاکید بر گورستان های تاریخی شهر تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 75
32 شناسایی و اولویت بندی شاخص های شهر خلاق گردشگری در شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 4
33 طراحی الگوی مقتدرسازی الکترونیکی به منظور ارتقاء سطح مشارکت در بازآفرینی نواحی دچار افت شهری اصفهان (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 25، شماره: 2
34 طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 5، شماره: 20
35 طراحی نمودارهای مورداستفاده(use case diagram) کاربران در فرایند مقتدرسازی الکترونیکی ساکنان بافت فرسوده اصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 11، شماره: 41
36 گونه شناسی شیوه های پهنه بندی و تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در طرح های جامع شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 34
37 گونهشناسی کالبدی فضاهای اصلی خانههای چندطرفساخت شهر اصفهان در گستره شکل تهرنگ (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 3
38 معرفی الگوی کاربردی مقتدرسازی اجتماع منسجم محلی در فضای سایبرنتیک به منظور ارتقاء سطح مشارکت سا کنان در بازآفرینی نواحی دچار افت شهری اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 42
39 مکان یابی بیمارستان با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 8، شماره: 3
40 نظریه هنجاری و ویژگی های آن در مطالعات شهری (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 89
41 نقش تمثیل در روند طراحی معماری (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 21، شماره: 2
42 نقش روانشناسی آرامش محیطی در معماری اسلامی و مولفه های کالبدی آن در کیفیت فضای درمانی( شاهد تجربی:بیمارستان عسکریه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 48
43 نگاهداشت و بازآفرینی موتیف های آرایه ای فضاهای شهری (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزه هایی از تنوع رویکردهای نوسازی در بافت های فرسوده متفاوت محله های ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
2 آیاشهراسلامی مسئله است؟ جستاری بر تجلی اسلام در شهر و شهرسازی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
3 احیاء جایگاه وتقویت ارتباط مسجدوبازار درفضاهای شهری امروز ایران نمونه موردی: مجتمع تجاری الماس شرق مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
4 ارایه و دسته بندی اصول و ضوابط اکولوژیکی براساس استراتژی Four Cs، در جهت دستیابی به شهرسازی پایدار؛ نمونه موردی: بافت قدیم شهر شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
5 ارتقا کیفیت مسیر پیاده گردشگری با تاکید بر نیاز گردشگران فرهنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
6 ارتقاء مدیریت بحران شهری به منظور کاهش تلفات انسانی قبل از وقوع زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
7 ارزیابی ترجیحات شهروندی از کیفیات زیبایی شناسانه میدان های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
8 ارزیابی ساختار حکمت اشراقی در سبک اصفهانی نمونه موردی: مسجد شیخ لطف االله اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
9 ارزیابی ساز و کار مشارکت مردمی در مدیریت بحران زلزله در شرایط ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
10 ارزیابی و برنامه ریزی اکوتوریسمی منطقه شرق اصفهان به روش پرالونگ اصلاح شده محمدی، احسانی مطالعه موردی: تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
11 ارزیابی و تحلیل رضایت از کاربری های فرهنگی در منطقه 10 شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
12 از نهضت زیباسازی تا جنبش زیباسازی شهرهای معاصر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
13 استراتژی بهینه توسعه زمین در بافت های مساله دارنمونه موردی: محله عامری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
14 استفاده بهینه از انرژی در معماری سنتی ایران (نمونه موردی معماری سنتی کاشان و یزد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
15 اصول و ضوابط معماری نماها و بدنه های بیرونی بناهای میان افزا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
16 اصول و معیارهای طراحی بناهای میان افزا در بافت های تاریخی (در مقیاس تک بنا) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر
17 اصول و معیارهای طراحی بناهای میان افزا در بافت های تاریخی در مقیاس تک بنا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
18 اکولوژی و اصول طراحی شهری اکولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
19 اهمیت بکارگیری ساختارهای فراکتالی در طراحی معماری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
20 Modeling and Analysis Urban Growth in Ahvaz Metropolitan area using Logistic Regression (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
21 Prioritization of Land Use-Transport models and Introduction of Parallel Approach for Integrated Modelling (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 The influence of weather on urban form(case study: yazd city) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
23 بادگیر، رهیافت معماری سنتی در استفاده از انرژی پاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
24 بازخوانی وساماندهی بافت فرسوده تاریخی نمونه موردی: محله جویباره اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
25 بازشناسی مفهوم کاروانسرا در گذر زمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
26 بررسی الگوهای رفتاری شهروندان در خیابان تیمورشاهی شهر کابل به منظور افزایش همساختی میان کالبد و رفتار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
27 بررسی الگوی شهرسازی در دوره پهلوی اول در شهرهای شمالی نمونه موردی بابلسر، آمل، بابل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
28 بررسی امکانات و موانع موجود در جزیره قشم برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری؛ ارائه پیشنهادات و راهبردهای اجرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
29 بررسی تجارب پیاده راه سازی در کشورهای آسیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پایداری در محیط های انسان ساخت
30 بررسی تطبیقی بافت و مولفه های اصلی شهر درشهرسازی صفوی و قاجار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
31 بررسی تطبیقی سطوح پایداری محلات مناطق زیارتی و سیاحتی (مطالعه موردی: محلات واقع در منطقه ثامن و منطقه 9 شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
32 بررسی جایگاه منظر شبانه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
33 بررسی سازه های سریع الاحداث برای فضاهای درمانی به منظور استفاده بیشتر در مواقع بحران زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
34 بررسی عناصر پایداری در مساجد جامع سلجوقی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
35 بررسی عوامل موثر بر جمعیت پذیری شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید صدرا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
36 بررسی معماری نماها و بدنه های بیرونی بناهای میان افزا در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
37 بررسی مفاهیم مکان و نامکانی در معماری و شهرسازی سنتی و مدرن ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
38 بررسی مقایسهای زیباییشناسی فرمی و نمادین مبتنی بر نیازهای هویتی مردم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
39 بررسی منشأ شکل گیری ، ویژگیها و معیارهای مکانیابی شهرهای ایرانی در دوران باستان (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
40 بررسی نظریه های حمل و نقل درون شهری و گذار آن در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
41 بررسی نقش زمین های بایر ورهامنده ی شهری در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
42 بررسی نقش شهرالکترونیک در تکوین انقلاب شهر پایدار در عصر اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
43 بررسی و شناخت رهیافتهای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
44 بررسی و مقایسه تطبیقی نوسازی بافت های فرسوده با تاکید بر احداث محورهای جدید (نمونه موردی: محورهای صاحب الزمان و مجد مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
45 برنامه ریزی برای کاهش خسارات ناشی از زلزله در نواحی با خطر پذیری بالا نمونه موردی محله چیذر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
46 برنامه ریزی برای کاهش خسارات ناشی از زلزله در نواحی با خطر پذیری بالا نمونه موردی محله چیذر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
47 برنامه ریزی گسترش سلسله مراتبی فضاهای سبز تفریحی شهر ها (مطالعه موردی ناحیه 6 منطقه 6 شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
48 برنامه ریزی نوسازی بافت فرسوده شهری با استفاده از مشارکت مردم در محله جابری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
49 برنامه ریزی ومدیریت دربخش عمومی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
50 بکارگیری هنر عمومی در فضای شهری، نمونه موردی میدان امام علی اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
51 بوم گرایی و بررسی تاثیر آن بر شهرسازی با تاکید بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
52 به سوی رویکرد نوین حفاظت یکپارچه و بازآفرینی جامع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
53 پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی در مراکز محله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
54 تأثیر معماری مسکن ایرانی در تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش معماری پایدار
55 تبارشناسی انگاره های بیونیک در معماری و شهرسازی ایران با رویکردی احساسی و معنایی بر محیط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
56 تحلیل اثرات پراکنده رویی شهری بر کیفیت زندگی شهروندان دلیجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
57 تحلیل پهنه های تحت پوشش مراکز و پایگاه های بهداشت و درمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهر خمینی شهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
58 تحلیل فضایی آلودگی صوتی پیرامون بزرگراه های شهری(مورد پژوهی: پهنه های مسکونی پیرامون بزرگراه شهید چمران اصفهان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
59 تحلیل کیفیت محیط فضای شهری محور جمهوری اسلامی ساری باتکیه بردیدگاه استفاده کنندگان ازفضا (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
60 تحلیل و ارزیابی کالبدی پیاده رو ها در شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پایداری در محیط های انسان ساخت
61 تحلیل وضعیت پراکنده رویی شهری در شهر دلیجان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
62 تحلیلی بر باز آفرینی بافت های ناکارآمد شهری مطالعه موردی: شهر گوگد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
63 تحلیلی بر جایگاه مشارکت مردمی در فرآیند بهسازی بافت فرسوده (با نگاهی بر قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
64 تحلیلی بر سیر تحولات تاریخ نوسازی، مرمت و بازآفرینی بافتهای فرسوده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
65 تحول منظر خیابان طالقانی اصفهان در گذر زمان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
66 تفکیک باراضی از دیدگاه توسعه پایدار باتاکید بر کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
67 توسعه پایدار محله ای در ففضاهای بومی با تکیه برسلامت روان (مطالعه موردی:محله شهشهان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
68 چیستی «شهر اسلامی»، بررسی دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت درادبیات فارسی زبان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
69 حفظ هویت کالبدی روستاها در برابر نوسازیها (نمونه موردی: روستاهای استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
70 خواندن اثر معماری تاریخی و نسبت آن با سنت زندگی با تکیه بر آرای فلسفی سید حسین نصر (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
71 درجه بندی فرسودگی بافت تاریخی شهر سمنان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
72 راز خاطره شدن زندگی کودکانه در فضاهای مسکونی دوره قاجار(نمونه موردی: خانه لاری ها در یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
73 راهکارهای طراحی محیطی برالگوهای رفتاری و جرم زدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
74 راهنمای تدوین مقاله کامل عنوان در 1 یا 2 خط، فونتB Nazanin 14pt (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
75 رویکرد بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت های فرسوده شهری: محله قیام شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
76 رویکردهای مختلف درباره بناهای میان افزا در زمینه های تاریخی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
77 رهیافت کاربری های زیرزمینی در بهینه سازی کاربری های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
78 زیبایی شناسی رنگ و نور در شهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
79 سازماندهی ساختارفضایی شهراز طریق ورودی های مدرن شهری نمونه موردی:فرودگاه شهرمشهد مقدس (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
80 سنجش پایداری محلههای شهری با تأکید بر شاخصهای کالبدی- فضایی توسعه پایدار نمونه موردی: محلههای قطارچیان، تپهقوپال، ظفریه و حاجیآباد شهر سنندج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
81 سنجش سرزندگی شهری در محدوده بخش مرکز تجاری شهر عنوان (محدوده میدان انقلاب ،سی و سه پل اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
82 سیرتحول توسعه فیزیکی ساری و ارائه سیاستها وراهبردهای کلی توسعه آتی شهر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
83 سیری در نوع تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومیشهرهای سنتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
84 سیری در نوع تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومیشهرهای سنتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
85 شبیه سازی آتش سوزی در اتومبیل با استفاده از نرم افزار شبیه ساز دینامیک آتش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21
86 شناخت و تبیین عناصر منظر شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
87 شهر سالم (نمونه پژوهی: شهر بابل) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
88 شهر هوشمند از نظریه تا عمل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
89 ضرورت تولید انیمیشن داخلی (بررسی نمونه موردی؛ انیمیشن شاهزاده روم و شاهزاده مصر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
90 طراحی فضاهای باز در پارک های سلامت: پیشنهادات و دستور العمل ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
91 طراحی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست بر اساس نیازها و تأثیر آن بر اصلاح الگوی رفتاری این کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
92 فضای شهری انعطاف پذیر رویکردی نو در توسعه گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
93 کاربرد ارزش ها و الگوهای بومی و هویتی شهر اسلامی- ایرانی در طراحی شهرهای آینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
94 کاربرد هنر عمومی در فضای شهری با به کارگیری هنرهای سنتی شهر اصفهان نمونه موردی : میدان امام علی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
95 کیفیت حفاظت از بناهای عبادی بر اساس شناخت حس مکان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
96 گذری بر مفهوم هنر در معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
97 گسترش فضاهای عمومی شهری کودکان با محوریت توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
98 گونه شناسی استخوان بندی و بافت شهرها گامی رو به جلو برای حفظ ارزش های بومی بافت در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
99 مبانی ارزش گذاری بافت ها و محدوده های تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
100 مدون سازی شاخص های شناسایی بافتهای ناکارآمد شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
101 مطالعه تطبیقی مفهوم حق به شهر بین متفکرین غربی و حکمای اسلامی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
102 معماری پایدار : ساخت دیروز، سکونت امروز، اندیشه فردا (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
103 مفهوم شناسی فرم و تاثیر آن در معماری معاصر ایران (نمونه موردی: مسکن های معاصر ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
104 مقایسه تطبیقی رویکردهای نوسازی، بهسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده محله منصور (پروژه عتیق) تبریز و منطقه 17 تهران (محلات گلچین،جلیلی و وصفنارد) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
105 مقایسه تطبیقی نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم رضوی در مشهد وحسینیه اعظم در زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
106 مکان یابی بیمارستان با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
107 منظر شهری و اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
108 ناپایداری شوشتر نو فرآیند اجتماعی یا معضلات طراحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
109 نقش المانهای شهری بر هویت ایرانی-اسلامی شهرها ( نمونه موردی : کلانشهر شیراز ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
110 نقش پایداری اجتماعی با تکیه بر برنامه های جماعت گرایانه در توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
111 نقش توسعه پایدار درمدیریت واقتصاد انرژی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار
112 نقش خاطره جمعی در ایمن سازی اجتماعی بافتهای تاریخی (نمونه موردی: محله سنگ سیاه شیراز) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
113 نقش طراحی فضاهای شهری انعطاف پذیر و تاب آور در مدیرت بحران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
114 نقش و جایگاه مردم و دستگاه های اجرایی در بهینه سازی مصرف انرژی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی (چالش ها، ضرورت ها و راهکارها)
115 نقشاکوتوریسم در توسعه پایدار شهری ، نمونه موردی شهر ابرکوه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
116 واکاوی فلسفه زبان شناسی فارابی با تاکید بر هرمنوتیک تاویلی و تفسیری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری
117 یرید معماری دیجیتال ی تاثیرات مثبت آن در معماری معاصر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری