دکتر سیدرضاقلی میرفخرائی

دکتر سیدرضاقلی میرفخرائی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدرضاقلی میرفخرائی

Dr. Seyed Reza Gholi Mirfakhrai

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان از نظر برخی صفات مهم فیزیولوژیک تحت تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
2 مطالعه تنوع ژنتیکی برخی ارقام جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از نشانگر ریزماهواره و صفات فیزیولوژیک رنگیزه های گیاهی وپرولین تحت تنش سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 34
3 معرفی شاخص انتخاب ژنوتیپ های آفتابگردان برای شرایط کشت دوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت تنشهای زیستی در تولیدات کشاورزی با تأکید بر نقش تنش سرما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 برآورد وراثت پذیری برخی صفات در تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان تحت تنش سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
3 بررسی تغییرات شاخص کلروفیل در ژنوتیپ های گندم نان تحت تنش سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام گندم با استفاده از میزان قند فروکتان تحت تنش بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
5 بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت صفات مورفولوژیک در تعدادی از ژنوتیپهای گندم نان تحت تنش سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
6 بررسی شاخص ها، نوسانات و ویژگی های یخبندان در شهرستان بجنورد و تأثیر آن بر برنامه ریزی کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 بررسی میزان پرولین در برخی از ژنوتیپ های جو زراعی Hordeum vulgare L در مرحله زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 بررسی میزان پرولین در برخی از ژنوتیپ های جو زراعی زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی میزان پرولین در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
10 بررسی میزان فروکتان در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
11 بررسی نشت الکترولیتی در برخی ارقام جو زراعی تحت تنش سرمای دیرس بهاره (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی نشت الکترولیتی در برخی ارقام جو زراعی تحت تنش سرمای دیرس بهاره (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی های آماری برای تخمین تاریخ وقوع سرمای زودرس پاییزه و دیررس بهاره در منطقه تبریز استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 پاسخ فنولوژیک و فیزیولوژیک لاینهای آفتابگردان به دماهای پایین در زمان پر شدن دانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 پیش بینی احتمال وقوع یخبندان و سایر شاخص های آن دردوره های بازگشت مختلف در شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 تجزیه ارتباطی برای صفات فینولوژیک تحت تنش سرمای بهاره و نشانگرهای ریزماهواره در گندم نام (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 در پیش بینی احتمال وقوع یخبندان و سایر شاخص های آن دوره های بازگشت مختلف در شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 شناسایی آغازگرهای چندشکل بین ارقام گندم روشن و قدس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
19 مدیریت تنش های زیستی با مطالعه موردی تحمل به سرمای بهاره در گندم نان Triticum aestivum (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 مطالعات آماری صفات مورفوفیسیولوشیک برخی ارقام جو زراعی (L. Hordeum vulgare) تحت تنش سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
21 مطالعه برخی ارقام جو زراعی با استفاده از صفت فروکتان تحت تنش سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
22 مطالعه تاثیر سرمای دیررس بهاره در مرحله زایشی بر پایداری غشای سیتوپلاسمی ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
23 معرفی سرمای دیررس بهاره به عنوان یکی از عوامل محدود کننده عملکرد در مرحله زایشی گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
24 مقایسه روش های مختلف آشکارسازی چندشکلی در نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی