دکتر سید مجید میرلطیفی

دکتر سید مجید میرلطیفی دانشیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید مجید میرلطیفی

Dr. Seyyed Majid Mir lotfi

دانشیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود آبیاری ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 4
2 آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود-آبیاری ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 4
3 اثر عمق و فاصله نصب لوله های آبده آبیاری زیرسطحی روی رشد چمن در شرایط استفاده از پساب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
4 اثرمدیریت های مختلف کم آبیاری بر طول ریشه گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
5 ارزیابی بهره وری آب در شبکه آبیاری و زهکشی کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
6 ارزیابی روش های مختلف تشعشعی و رطوبتی جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع و اثرات خشکی هوا بر آن در استان گلستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
7 ارزیابی عملکرد برخی مدل های ریزمقیاس سازی دمای هوای روزانه برای برخی از مناطق ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
8 ارزیابی مدل DRAINMOD برای پیش بینی عمق سطح ایستابی و دبی زهکش در اراضی شالیزاری مجهز به زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 4
9 ارزیابی مدل DSSAT v۴.۵ به منظور شبیه سازی آبشویی نیترات در مزرعه ذرت در سطوح مختلف آب و کود نیتروژنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 63
10 ارزیابی مدل دو بعدی نفوذ واریک برای شرایط آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
11 ارزیابی مزرعه ای مدل SALTMED در شبیه سازی توزیع و دینامیک آب و نمک خاک تحت سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی باغ پسته (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 5
12 ارزیابی مکانی-زمانی داده‌های تبخیر-تعرق ‌واقعی پایگاه‌های جهانی در حوزه آبخیز سد کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
13 ارزیابی وضعیت کشت نیشکر در استان خوزستان از دیدگاه آب مجازی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 8، شماره: 25
14 استفاده از روش های همادی برای بهبود صحت تبخیر-تعرق واقعی حاصل از سنجش ازدور پایگاه های جهانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
15 استفاده از روشهای زمین آماری در تعیین نیاز آبی چغندر قند در استان تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 20، شماره: 2
16 برآورد تبخیر - تعرق واقعی نیشکر با استفاده از داده های سنجش از دور در اراضی کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
17 برآورد تبخیر تعرق واقعی یونجه با استفاده از الگوریتم - SEBS و مقایسه با مقادیر واقعی اندازهگیری شده توسط Scintillometer (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
18 برآورد تبخیر– تعرق مرجع با استفاده از داده های محدود هواشناسی در شرایط اقلیمی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
19 برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
20 برآورد ضریب گیاهی و ضریب تنش آبی ذرت علوفه ای تحت سطوح مختلف آبیاری به روش بیلان آب خاک (مطالعه موردی: دشت ورامین) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 9
21 برآورد نفوذ آب در جویچه با یک مدل دو بعدی و مقایسه آن با سایر مدل های نفوذ (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
22 برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
23 برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گل مریم در شرایط کشت گلخانه ای شهرستان ورامین (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
24 برآورد نیاز آبی، ضریب گیاهی و بهره وری آب انگور در دو سیستم کشت داربستی و خزنده در منطقه ملکان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 2
25 بررسی اثر تنش رطوبتی بر اندام هوایی و وزن ریشه ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 4
26 بررسی تاثیر کم آبیاری بر عمکرد و بهره وری آب ذرت علوفه ای در صورت استفاده از دو نوع مدیریت مختلف در سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 3
27 بررسی تاثیر مدیریت آبیاری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی کم عمق (یک مطالعه موردی: مناطق میاندوآب و مهاباد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 3
28 بررسی تناسب پوشش های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 3
29 بررسی تناسب پوشش های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 3
30 بررسی تناسب پوشش های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
31 بررسی میزان آبشویی نیترات از خاک با کاربرد بیوچار باگاس نیشکر و کود کندرها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
32 برنامه ریزی آبیاری نیشکربا استفاده از تلفیق داده های سنجش از دور و مدل SWAP در کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 1
33 بهبود قدرت تفکیک زمانی-مکانی داده های تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از ترکیب داده های مادیس و لندست-۸ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
34 تاثیر آبیاری قطره ای زیرسطحی و جویچه ای بر بهره وری آب دو سیستم کشت داربستی و خزنده انگور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 84
35 تاثیر آبیاری ناقص ریشه بر روند تغییرات زمانی و مکانی دما و هدایت الکتریکی در محدوده ریشه ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 2
36 تاثیر آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد چای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
37 تاثیر آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد چای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
38 تاثیر تغییر در ابعاد نوارهای آبیاری، رژیم کودی و استفاده از بذور بوجاری شده بر کارایی مصرف آب در مزارع جو منطقه ی میاندوآب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
39 تاثیر دو نوع مدیریت آبیاری بر شاخص های رشد ذرت علوفه ای در اقلیم خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 6
40 تاثیر دور آبیاری بر توزیع رطوبت و شوری در باغ های پسته تحت شرایط آبیاری قطره ای زیرسطحی (مطالعه موردی: شهرستان سیرجان استان کرمان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
41 تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 1
42 تاثیر سطوح مختلف آبیاری قطره ای تحت مدیریت پالسی و پیوسته بر عملکرد و بهره وری آب ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
43 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت زودرس (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
44 تخمین تابش کل خورشیدی روزانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روش های تجربی در سه ایستگاه شیراز، کرج و رامسر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
45 تعیین تبخیر-تعرق واقعی ذرت علوفه ای به روش بیلان آب خاک تحت سطوح مختلف آبیاری قطره ای با مدیریت پالسی و پیوسته (مطالعه موردی: دشت ورامین) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 7
46 تعیین تبخیر-تعرق واقعی، ضرائب گیاهی و کارایی مصرف آب سیر در منطقه آذرشهر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
47 تعیین شاخص تنش آب برای درختان پسته تحت روش آبیاری قطره ای زیرسطحی با استفاده از اختلاف دمای تاج گیاه و هوا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 1
48 تعیین ضریب گیاهی ذرت علوفه ای در سیستم آبیاری قطره ای پالسی به روش بیلان آب خاک در منطقه ورامین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 5
49 تعیین نیاز آبی ذرت علوفه ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 1
50 تعیین نیاز آبی ذرت علوفه ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 1
51 تغییرات روزانه تبادلات گازی فتوسنتزی در دو رقم پسته (.Pistacia vera L) ایرانی (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 3
52 توسعه مدل ترکیبی رگرسیون چندگانه- تحلیل مولفه ها و عامل های اصلی (MLR-PCA) در پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
53 توسعه یک چارچوب ریز مقیاس سازی به منظور برآورد تبخیر-تعرق مرجع زیرروزانه: 2- برآورد تبخیر- تعرق زیرروزانه با استفاده از داده های هواشناسی روزانه ریزمقیاس شده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
54 توسعه یک چارچوب ریزمقیاس سازی به منظور برآورد تبخیر- تعرق مرجع زیرروزانه: 1- مقایسهعملکرد برخی مدل های ریزمقیاس سازی داده های هواشناسی روزانه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
55 ریزمقیاس نمایی تصویر مادیس به منظور تهیه نقشه تبخیر-تعرق روزانه با قدرت تفکیک تصویر لندست با استفاده از الگوریتم های SADFDT و STARFM (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 3
56 شبیه سازی رطوبت خاک در شرایط کم آبیاری با استفاده از مدل DSSAT (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 2، شماره: 1
57 شبیه سازی عملکرد زهکش های زیرزمینی هم امتداد و عمود بر جهت آبیاری با استفاده از مدل DRAINMOD (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
58 شبیه سازی و بررسی توزیع رطوبت و جبهه رطوبتی در یک خاک رسی تحت آبیاری قطره ای با مدیریت پالسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 2
59 شبیه سازی هیدرولیکی لوله های فرعی (لترال های) آبیاری بارانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
60 شبیه سازی هیدرولیکی لوله های فرعی (لترال های) آبیاری بارانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
61 مدل سازی ابعاد پیاز رطوبتی خاک تحت سامانه آبیاری قطره ای پالسی به روش آنالیز ابعادی و مقایسه با مدل عددی HYDRUS-۲D (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 7
62 مقایسه تبخیر-تعرق برآوردی چغندرقند با معادله پنمن مانتیث بر اساس داده های واقعی و محصولات GFS، ECMWF و MeteoBlue در منطقه جوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 83
63 مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن-مانتیث ASCE و پنمن-مانتیث فایو 56- در مقیاس های زمانی زیرروزانه مختلف: یک مطالعه عددی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
64 مقایسه سیستم های هوش مصنوعی ANN) و (ANFIS در تخمین میزان تبخیر-تعرق گیاه مرجع در مناطق بسیار خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
65 نیازآبی و بهره وری آب گل محمدی در سامانه آبیاری قطره ای دو ردیفه به روش بیلان آب خاک در منطقه قمصر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 88
66 واسنجی و ارزیابی مدل CSM-CERES-Maize برای ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ در ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر روش آبیاری جویچه ای به قطره ای زیرسطحی بر بهره وری آب، عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم انگور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
2 اثرات متقابل سطوح مختلف آب و کود نیتروژنی بر عملکرد و ضریب حساسیت گیاهی(KY) ذرت علوفه ای در مقیاس مزرعه ای (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
3 اجراء طرح و روش اجرای آن در سد زیر زمینی قزوین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
4 ارزیاب مدل CERES-Maize(CSM) در مقیاس مزرعه ای (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
5 ارزیابی ابزار GENCALC به منظور کالیبره نمودن مدل CERES-Maize برای یک رقم ذرت علوفه ای در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 ارزیابی دقت داده های تبخیر-تعرق محصول GLDAS با استفاده از روش فائو-پنمن- مانتیث در حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
7 ارزیابی عملکرد مدلهای تجربی و سیستم هوش مصنوعی در تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع در اقلیم مرطوب (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
8 ارزیابی مدل Aqua Crop به منظور شبیه سازی عملکرد ذرت علوفه ای تحت مدیریت های مختلف دور آبیاری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 ارزیابی مدیریت آبیاری با استفاده از شاخص‌های عکس‌العمل مدیریت آبیاری،‌ کارایی مصرف آب و مدل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
10 ارزیابی مدیریت اسیدشویی جهت رفع گرفتگی قطره چکان ها، یک مطالعه موردی: استان کرمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
11 ارزیابی همبستگی بین مقدار رطوبت خاک و شاخص تنش آب گیاه پسته در خاکسیلت لوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
12 استفاده از شاخص آستانه نرمال و درصد نرمال برای محاسبه خشکسالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
13 انتخاب پوشش مناسب برای اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 برآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی(ANFIS)- مطالعه موردی ایستگاه کرمان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
15 برآورد شاخص سطح برگ گندم در جنوب حوضه آبریز ارومیه با استفاده از داده های سنجش ازدور و کالیبره کردن آن با داده های مزرعه ای (یک مطالعه موردی: منطقه مهاباد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 برآورد ضرایب ژنتیکی مدل CERES-Barley درمزارع جنوب حوضه آبریز ارومیه یک مطالعه موردی منطقه میاندواب (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
17 بررسی اثر مقاومت آیرودینامیک بر معادله پنمن مانتیس (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
18 بررسی تاثیر پساب فاضلاب بر اصلاح خاکهای شور و سدیمی، مطالعه موردیک اراضی جنوب تهران (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
19 بررسی تاثیر رژیمهای کم آبیاری بر توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره ای-نواری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
20 بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر توسعه ریشه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
21 بررسی تاثیر کم آبیاری بر عمکرد و بهره وری آب ذرت علوفه ای تحت مدیریت آبیاری پالسی و پیوسته (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
22 بررسی شاخص های بهره وری آب، در شرایط کمبود آب، برای مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
23 بررسی فیزیوگرافی منطقه طرح سد زیرزمین قزوین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
24 بررسی کارایی مدل DSSAT برای شبیه سازی آبشویی نیترات در سطوح مختلف آب و کود نیتروژنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
25 بررسی کیفیت زهآب خروجی از دستگاههای نفوذسنج در آزمون یل پوشش زهکشی مصنوعی در خاک شور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 به کارگیری یک رویکرد فرامدلسازی جهت برآورد معکوس پارامترهای هیدرولیکی و بررسی حساسیت عمومی این پارامترها در آبیاری سطحی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
27 پهنه بندی میزان کل نمک درمحدوده ریشه گیاه ذرت تحت تیمارآبیاری ناقص ریشه با استفاده اززمین آمار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
28 تاثیر ابیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب چای در فومن (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 تاثیر اصلاح کننده های خاک بر صفات مورفولوژیک گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
30 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری قطرهای پالسی و پیوسته بر شاخص سطح برگ گیاه ذرت علوفه ای با کاشت دو ردیفه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
31 تاثیر کم آبیاری بر شاخص سطح برگ گیاه ذرت علوفه ای در آبیاری قطره ای-نواری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
32 تاثیر کودهای کندرها بر میزان آبشویی نیترات و جذب ازت توسط گیاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
33 تأثیر تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری بر بهرهوری آب در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
34 تأثیر کم آبیاری بر طول و قطر ریشه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
35 تبدیل گذردهی الکتریکی اندازه گیری شده توسط دستگاه رطوبت سنج پروفایل پروب به رطوبت حجمی خاک لومی در شرایط واسنجی مزرعه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
36 تخمین شاخص سطح برگ جو با استفاده از داده های ماهواره ای لنذست 8 در جنوب حوضه آبریز ارومیه (یک مطالعه موردی؛ منطقه میانذوآب) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 تعیین تبخیر-تعرق واقعی و بهرهوری آب انگور در باغات سنتی منطقه ملکان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
38 تعیین ضریب واکنش عملکرد ذرت علوفه ای رقم ZP۶۰۶ تحت آبیاری پالسی و پیوسته قطره ای (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
39 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی چای در فومن (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
40 روند توزیع دو بعدی دما در آبیاری ناقص ریشه و آبیاری کامل در محدوده ریشه گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
41 کاربرد های بسته نرم افزاری DSSAT-CSM در روابط آب - خاک - گیاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی کارآیی دو مدل خطی و غیرخطی برآوردگر عملکرد پاسخ گیاه سورگوم به سطوح مختلف کود ازتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی کمی مدل دو آستانه ای تابع شوری برای گیاه سورگوم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 مدل های کاهش داده پنمن مانتیث در شرایط اقلیمی مرطوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
45 مدلسازی تبخیر- تعرق مرجع روزانه با استفاده از برنامه نویسی بیان ژن (مطالعه موردی: ایستگاه کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
46 مقایسه توزیع رطوبت در آبیاری ناقص ریشه و آبیاری کامل در محدوده ریشه ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
47 مقایسه روابط ماندگار و غیرماندگار زهکشی برای تعیین فاصله زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
48 واسنجی دستگاه رطوبت سنج PR2 با استفاده از لوله PVC32 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
49 واسنجی مدل CERES-Wheat با استفاده از ابزار GENCALC در مزارع جنوب حوضه آبریزارومیه با استفاده از داده های مزرعهای یک مطالعه موردی: منطقه میاندوآب (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی