دکتر اعظم میکانی

دکتر اعظم میکانی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر اعظم میکانی

Dr. Azam Mikani

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.