دکتر جمشید فرجودی

دکتر جمشید فرجودی دانشیار بازنشسته دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

دکتر جمشید فرجودی

Dr. Jamshid Fajoodi

دانشیار بازنشسته دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مشخصات چشمه لرزه ای زلزله های رودبار و منجیل با استفاده از شبیه سازی ترکیبیبه روش گسل محدود (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 2، شماره: 1
2 تخمین احتمال گسیختگی قطعه ی شمال غربی گسل شمال تبریز، با لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جهت پذیری در تحلیل خطر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
2 ارائه روابط کاهندگی با استفاده از تئوری منطق فازی و مقایسه آن با روابط معمول برای فلات ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 برآورد مدت دوام حرکت نیرومند زمین شناسی از زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 بررسی اثرنوع تابع پنجره زمانی درروش تصادفی گسل محدود برروی پاسخ دینامیکی غیرخطی سازه های یک درجه آزادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
5 بررسی روابط کاهندگی برای زلزله حوزه نزدیک تهران و کاربرد آن در تحلیل خطر لرزهای احتمالاتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 بررسی طیف های بازتاب کشور برای تعیین طیف طراحی ایران (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
7 بررسی و مقایسه روش های موجود برای تهیه طیف های طراحی وارائه روش مناسبی جهت کاربرد آنها در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 تخمین احتمال گسیختگی مجدد قطعهی شمالغربی گسل شمال تبریزبراساس مطالعات دیرینهلرزهشناسی با لحاظ کردن عدم قطعیتهای موجود (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 چگونگی وارد کردن اثرات زلزله حوزه نزدیک درتحلیل خطر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
10 در باب همگرایی در تحلیل های دینامیکی سازه ها 2- علت خاص همگرایی نامطلوب در تحلیل گام به گام توسط بعضی روش های انتگرال گیری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
11 در باب همگرایی در تحلیل های دینامیکی سازه ها 3- نقش توانایی سخت افزاری در همگرایی پاسخ های حاصل از انتگرال گیری گام به گام (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
12 در باب همگرایی در تحلیل های دینامیکی سازه ها1- علت اصلی همگرایی نامناسب در تحلیل دینامیکی مدل های غیرخطی سیستم های سازه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
13 در باب همگرایی در تحلیل های دینامیکی سازه ها4- امکان همگرایی پاسخ های حاصل از انتگرال گیری گام به گام به پاسخ های غیردقیق (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
14 زلزله خیزی شمال مرکزی ایران (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
15 مطالعه مقایسه ای اثرات سه عامل رفتار غیر خطی بر رفتار دینامیکی سازه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 نقد و بررسی روشهای تحلیل دینامیکی در آئین نامه 2800 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
17 همگرایی بازتاب های حاصل از تحلیل گام به گام پدیده غیرخطی برخورد دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله