دکتر رضا نجارزاده

دکتر رضا نجارزاده دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا نجارزاده

Dr. Reza Najarzadeh

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری بر صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (مطالعه موردی: استان قم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 8
2 ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
3 ارزیابی چگونگی تجمیع و یا تفکیک صندوق های بیمه بازنشستگی در ایران و تاثیر آن بر افزایش کارایی این صندوق ها (افزایش جریان درآمدی آن ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 9، شماره: 1
4 ارزیابی رقابت پذیری بازار بانکی ایران با استفاده از مدل پانزار و راس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 51
5 اندازه گیری سرمایه اجتماعی درمیان نخبگان استان تهران بااستفاده ازتکنیک ژنراتور منابع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
6 اندازهگیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان (مطالعه موردی: نخبگان استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 76
7 Modeling Housing Demand for New Residential Buildings in Urban Areas (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 19، شماره: 2
8 Poverty Risk, Inequality Decomposition and Educational Level of Household Heads (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 26، شماره: 1
9 The Ranking Of The OIC Member Countries Based On Factors Influencing Their Inward Foreign Direct Investments (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 13، شماره: 21
10 برآورد میزان ناکارایی تخصیص منابع در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 2
11 بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در گروه منتخب کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 9، شماره: 2
12 بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 3
13 بررسی انتشار بحران های ارزی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 90
14 بررسی تاثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 3
15 بررسی تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 54
16 بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 23
17 بررسی توان اشتغال زایی بخش ساختمان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 2
18 بررسی توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (PAM) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 3
19 بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلند مدت:کاربردی از مدل فضا-حالت با واریانس ناهمسانی راه گزینی مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 54
20 بررسی روند تعیین نرخهای بهینه مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل کششهای تقاضا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
21 بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 71
22 بررسی عوامل موثر بر موفقیت روش عرضه اولیه سکه با الگوریتم جنگل تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 18، شماره: 3
23 بررسی فشار بازار ارز و اندازه گیری درجه دخالت دولت در این بازار با استفاده از روش هم جمعی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 31
24 تاثیر تحریم ها بر تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منطقه منا و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
25 تاثیر تحریم های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 3
26 تاثیر تکانه های نرخ ارز بر روی عملکرد شرکت های فعال حوزه ی انرژی در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه موردی صنایع پتروشیمی و پخش فرآورده های نفتی (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 3، شماره: 1
27 تاثیر توسعه اقتصادی- اجتماعی بر کیفیت هوا در کشورهای منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 16، شماره: 60
28 تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت گندم دراستان های کشور با به کارگیری داده های پنل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
29 تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده نرخ ارز ایران و شرکای عمده تجاری (۲۰۱۵-۱۹۹۰) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 47
30 تحلیل رفتار قیمتی بنگاه ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تبدیل موجک (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 14، شماره: 49
31 توپولوژی شبکه تجارت بین الملل سوخت و جایگاه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 4
32 چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
33 رتبه بندی کشورهای OIC براساس عوامل موثربرجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
34 سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران( (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 2
35 سنجش اثراینترنت بررشداقتصادی درکشورهای منتخب : رهیافت همجمعی پانل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
36 شکل گیری نظام های اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 5، شماره: 10
37 طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 1
38 عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 4
39 همگرایی منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا رفتار معاملاتی گروه های سرمایه گذاری از شاخص کل تاثیر می پذیرد؟ (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
2 آیا متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران((Tepix اثر میگذارند؟(مطالعه موردی: قیمت جهانی نفت خام و نرخ ارز بازار آزاد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 الگوی نوسانات نرخ ارز غیر رسمی در رژیم های مختلف ارزی در ایران از سال 1370 الی 1391 خورشیدی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
4 بررسی ریسک سیستمی در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
5 تاثیر توسعه اقتصادی-اجتماعی بر ردپای بوم شناسی در کشورهای منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
6 تاثیر متغیرهای بازار مالی بر نوسانات نرخ ارز مطالعه موردی ایران ۱۳۶۹-۱۳۹۴ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
7 تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید، قیمت، مصرف و سرمایهگذاری در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
8 دین وسبک زندگی؛(سبک زندگی اسلامی) (دریافت مقاله) همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی
9 رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار