دکتر اکبر نجفی

دکتر اکبر نجفی دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر اکبر نجفی

Dr. Akbar Najafi

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات ۲۰ ساله چوبکشی زمینی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
2 ارزیابی کارایی سرعت اسکیدر چنگک دار HSM 904 در شیب های طولی مختلف مسیر چوبکشی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 4
3 امکان سنجی و بررسی کارایی دوربین دیجیتال در برآورد قطر درختان در بوم سازگان جنگل (مطالعه موردی: برآورد قطر در ارتفاع های مختلف درختان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 18
4 انتخاب بهترین گونه به منظور جنگل کاری در جنگل های زاگرس جنوبی با استفاده از (AHP) و (TOPSIS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 2، شماره: 4
5 انتخاب منطقه نمونه گردشگری در استان خراسان جنوبی با استفاده از تکنیک ANP (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 56
6 بهره برداری چوبی بقایای حاصل از هرس درختان انگور جهت کاربرد در صنایع تخته خرده چوب (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 19
7 پهنه بندی حساسیت به وقوع زمین لغزش با روش نسبت فراوانی (مطالعه موردی: جنگل تحت مدیریت صنایع چوب و کاغذ مازندران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
8 تاثیر عوامل توپوگرافی و سن جاده بر سطوح فرسایش تحت تاثیر جاده های جنگلی (مطالعه موردی محدوده جنگل آموزشی-پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 3
9 تدوین استراتژی توسعه طبیعتگردی بر اساس تحلیل SWOT و فرایند تحلیل شبکهای (ANP) مطالعه موردی (پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 2، شماره: 2
10 تهیه نقشه خطرپذیری سیلاب در حوزه آبخیز شهری نور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
11 شبیه سازی زمان و هزینه ساخت جاده های جنگلی با استفاده از آنالیز مونت کارلو (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 15
12 کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی روش های آماربرداری در جنگل داری شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 1، شماره: 1
13 مقایسه دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: انتخاب محل دفن پسماند شهری کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 3
14 یک الگوریتم ابتکاری برای مکان یابی اقتصادی ترین دپوی فرآورده های چوبی جنگل (مطالعه موردی: سری شیوادره حوضه کجور) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر چوبکشی زمینی بر تغییرات کربن آلی و نیتروژن خاک (مطالعه موردی: جنگلهای حوزه طرح شرکت نکاء چوب) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
2 ارزیابی اثرات چشم انداز جاده های جنگلی(مطالعه ی موردی: سری جنگلی لت تالار) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 ارزیابی زیستمحیطی بهرهبرداری جنگل در اثر چوبکشی زمینی پس از گذشت 20سال در حوزه نکاء چوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
4 ارزیابی عوامل موثر در زوال روسازی جادههای جنگلی به عنوان یک عامل مهم زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
5 ارزیابی کارایی دو روش منطق بولین و روش وزندهی افزودنی ساده برای مکان یابی دفن پسماند (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 ارزیابی کیفیت تنه درختان راش نسبت به متغیرهای محیطی در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
7 ارزیابی وضعیت روسازی جاده جنگلی با استفاده از روش کارشناس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
8 ارزیابی وضعیت روسازی جاده جنگلی با استفاده از روش کارشناس (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
9 استفاده از الگوریتم AHP و Path Shortest در مکان یابی دپوهای جنگلی در محیط ArcGIS (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
10 استفاده از منطق نادقیق در ارزیابی اثرات توسعه، راهی نو در پیشگیری از آلودگی های محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 انتخاب بهترین مبدا بذر نهالهای بارانکبا استفاده از تکنیک AHP در یک نهالستان کوهستانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
12 انتخاب بهترین منطقه به منظور جنگل کاری با گونه بادام با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه (ANP) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 اهمیت برنامه ریزی نگهداری جاده های جنگلی در حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
14 برآورد سهم صخره سنگ در جادههای جنگلی با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
15 بررسی بیرون زدگی جاده به عنوان عامل مهم در زوال روسازی جادههای جنگلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
16 بررسی تاثیر خصوصیات خاک و زمین شناسی بر زمین لغزش در حاشیه جاده های جنگلی (مطالعه موردی: سری دلاک خیل، حوزه آبخیز تجن) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 بررسی تاثیر شیب طبیعی دامنه بر ترانشه های خاکبرداری و خاکریزی جاده های جنگلی مناطق کوهستانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 بررسی کارایی ابزار پشتیبان تصمیم ANP در انتخاب مکان بهینه‌ی دفن پسماند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
19 بررسی کوبیدگی خاک و تاثیر آن بر حاصلخیزی رویشگاه ده سال پس از عملیات چوبکشی جنگل (مطالعه موردی جنگل ها حوزه نکاء چوب) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
20 پیشبینی موجودی جنگل با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
21 تاثیر سطح تردد و کوبیدگی بر میزان هدررفت خاک مسیر های چوبکشی در جنگل های بهره برداری شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
22 تاثیر شاخص های رقابت بر کیفیت تنه درختان راش در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
23 تاثیر نسبت سنگی زمین بر عملیات خاکی جاده های جنگلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 تصمیم گیر در مورد روش تولید نهال کاج تدا (Pinus taeda L.) در نهالستان به کمک روش تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
25 تغییرات خصوصیات فیزیکی خاک در مسیرهای قاطررو در اثر چوبکشی سنتی درجنگل آموزشی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
26 زوال روسازی جادههای جنگلی و پیامدهای زیست محیطی و گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
27 عنوان مقاله: معرفی شاخص Frpci و ارزیابی وضعیت روسازی جاده جنگلی با استفاده از این شاخص (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
28 کارایی ضایعات بهره برداری جنگل در کاهش فرسایش خاک مسیرهای چوبکشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
29 کاربرد AHP در انتخاب مناسب ترین گونه برای جنگل کاری در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 کاربرد برنامه ریزی خطی در مدیریت کاربری اراضی جنگلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
31 کاربرد پرسپترون چند لایه (MLP) در برآورد مدت زمان قطع درخت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
32 کاربرد شبکه عصبی تابع شعاع مدار در پیش بینی تعداد درختان آسیب دیده در عملیات بهره برداری جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
33 معرفی شاخص Frpci و ارزیابی وضعیت روسازی جاده جنگلی با استفاده از این شاخص (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
34 مقایسه انتشارآلودگی صوتی جاده ی جنگلی در فصل تابستان و زمستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
35 مقایسه تنوع زیستی و تراکم زادآوری درختی در دو ترانشه خاکبرداری و خاکریزی جاده های جنگلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
36 مقایسه حجم سرپادرجنگلهای بهره برداری شده و بهره برداری نشده بااستفاده ازبرخی خصوصیات توپوگرافی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
37 مقایسه روشهای مختلف فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی و نگهداریروسازی جاده های جنگلی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 نقش جهتهای جغرافیایی در سطوح فرسایش تحت تاثیر جاده، با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
39 نقش عوامل زمین شناسی و هیدرولوژی در انتخاب جایگاه دفن زباله (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت