دکتر فرزین عبدالهی

دکتر فرزین عبدالهی دانشیار گروه باغبانی دانشگاه هرمزگان

دکتر فرزین عبدالهی

Dr. Farzin Abdollahi

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر انواع پرایمینگ بذر بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری دوره: 6، شماره: 2
2 اثر تعدیل کنند گی پرولین، کیتوزان و مشتقات آن بر رنگیزه های فتوسنتزی، شاخص های کلروفیل فلورسانس، ویژگیهای کیفی و عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ی (Lycopersicon esculentum Mill.) در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 41
3 اثر خاک ورزی، مدیریت پسمان گندم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 2
4 اثر ژل آلوئه ورا غنی شده با روغن کنجد، عسل و اسانس آویشن شیرازی بر کاهش قهوه ای شدن میوه کنارهندی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 21، شماره: 146
5 اثر عصاره جلبک دریایی اولوا فلکسوزا (Ulva flexuosa Wulfen) و آویشن شیرازی بر ویژگی های کیفی پرتقال واشنگتن ناول در مدت انبارداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 3
6 اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی فسفر و کود زیستی فسفر بارور ۲ بر ویژگی های رویشی، عملکرد دانه و میزان اسانس گشنیز (Coriandrum sativum) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 34
7 اثر کاربرد کودهای آلی بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی، کمی و کیفی ترب سفید (Rhaphanus sativus) رقم لانگیپیناتوس در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 48
8 اثر کود زیستی میکوریز بر شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد اقتصادی کاهو (Lactuca sativa) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 5، شماره: 1
9 اثر محلول پاشی برخی تعدیل کننده های زیستی بر ویژگی های زیست شیمیایی، رویشی و عملکرد میوه گوجه فرنگی گلخانه ای در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 3
10 اثر مدت زمان روشنایی و هورمون اسید آبسیزیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و رنگدانه های گیاه شاهدانه (.Cannabis sativa L) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 40، شماره: 1
11 ارزیابی بازده و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه تازه و خشک اسطوخودوس فرانسوی (Lavandula angustifolia L.) در نوبت های مختلف برداشت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 4
12 انجماد دانه های انار پوشش داده شده با کیتوزان و بررسی کیفیت آن در طی نگهداری به صورت انجماد (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 104
13 اندازه گیری میزان فلاونوییدهای روتین و کوئرستین در برگ ژنوتیپ های مختلف انبه (Mangifera indica L.) در جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 38، شماره: 2
14 Role of seaweed (Ulva flexuosa Wulfen) extract in improvement of postharvest quality of Washington navel orange fruits (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 38، شماره: 2
15 بررسی پاسخ برخی صفات رویشی، کیفی و کمی نشاء و گیاه کامل گوجه فرنگی به نوع بستر کاشت و کود (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 14، شماره: 1
16 بررسی پاسخ بیوشیمیایی، رویشی، عملکرد و شاخص های کارایی روکولا به منابع کود در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 54
17 بررسی تاثیر جیبرلین (GA۳) بر رشد و ترکیب شیمیایی برگ گیاهچه کنار (Ziziphus spina-christi) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 4
18 بررسی تاثیر محلو ل پاشی عناصر ریزمغذی روی و منگنز بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه پرتقال واشنگتن ناول (Citrus sinensis CV. Navel) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 3
19 بررسی تغییرات موفولوژیکی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانتی دانهال کرول تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 22
20 پهنه بندی آگروکلیماتولوژی کشت گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) در استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 24
21 تاثیر پودر و عصاره الکلی برگ مورینگا Moringa oleifera در جیره غذایی بر عملکرد بیان ژن های ایمنی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه آبزیان دوره: 9، شماره: 1
22 تاثیر پیش تیمار آبی (هیدروپرایمینگ) بر جوانه زنی، ویژگی های رویشی و عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 25
23 تاثیر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و برخی ویژگی های رویشی و فیزیولوژیکی آهار (Zinnia elegans L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 4
24 تحلیل روند بلند مدت تغییرات کارایی مصرف آب گوجه‫ فرنگی‬‬‬‬‬‬‬‬ (Lycopersicon esculentum) در مناطق جنوبی، جنوب غربی و مرکزی ایران‬‬‬‬‬ (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 43
25 شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام‌های زراعی: ابعاد تاریخی تکامل کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
26 مطالعه صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزنجوش یک ساله (Origanum majorana) در پاسخ به عنصر روی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
27 مقایسه نیاز آبی مزارع گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.) استان هرمزگان با سایر مناطق جنوبی ایران با استفاده از آنالیز سری زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آللوپاتی درخت کنوکارپوس (Conocarpus lancifolius) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بروموس (Bromus inermis /HVV) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه ریحان (Ocimum basilicum) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر پوشش خوراکی آگار بر حفظ کیفیت پس از برداشت پرتقال درطی انبارمانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
4 اثر پوشش های خوراکی و اسیدهای آلی بر کیفیت ظاهری انار در انبار سرد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر مدیریت پسمان های گندم و نیتروژن بر رشد و عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثربازدارندگی سه گونه زراعی خانواده غلات بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز Dactyloctenium aegyptium (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 اثرپیش تیمار جیبرلیک اسیدGAs برجوانه زنی و رشدگیاهچه گندم (Triticum aestivum L درشرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 بررسی اثر آللوپاتی بابونه (.Matricaria chamomile L) بر جوانه زنی و رشد برخی علف های هرز رایج (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 بررسی اثر آللوپاتی درخت کنوکارپوس (Conocarpus erectus) بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه علف هرز پنجه ای مصری (Dactyloctenium aegyptium) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی اثر پرایمینگ بذر با اسید هیومیک و تاریخ کشت بر برخی شاخص های جوانه زنی گیاه آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
12 بررسی اثر تاریخ کاشت وعلف کش های باریک برگ بر عملکرد ومهار علف های هرز سیر Allium sativum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
13 بررسی اثرمحلول پاشی سولفات روی درمراحل مختلف رشدبرعملکردواجزای عملکردگندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی پاسخ عملکرد و شاخص های کارایی ترب سفید (گرگا) (Rhaphanus sativus) به منابع کود در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
15 بررسی تاثیر هورمون جیبرلیک اسید (GA3) بر ویژگی های فیزیولوژیک گیاه کنار (Ziziphus spina-christi) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 بررسی تاثیرزمان ومیزان محلول پاشی اوره برعملکردکمی وکیفی گندم رقم آتیلا درحاجی آباداستان هرمزگان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در پاسخ به علف کش و کود اوره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 بهبود کیفیت و ترکیبات زیست فعال آریل انار با استفاده از اسیدآسکوربیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 تاثیر ارقام مختلف گندم و نحوه مصرف کود نیتروژن بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
20 تاثیر ارقام مختلف گندم و نحوه مصرف کود نیتروژن برکنترل علف های هرز و عملکرد گندم درمنطقه وکیل آباد استان کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
21 تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 تاثیر پیش تیمار بذر بر صفات گیاهچه ای نشاء گیاه دارویی ختمی (Althaea officinalis) در سطوح مختلف کودی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تاثیر تنش خشکی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا در استان فارس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
24 تاثیرتیمارعصاره جلبک دریایی بربرخی ویژگی های پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
25 تنش خشکی بر جوانه زنی و مراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا (Brassica napus L.) در استان فارس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 گیاه دارویی علف لیمو (Cymbopogon citratus)؛ گیاه شناسی، خواص و کاربردهای آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران
27 واکنش مراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا در استان فارس به تنش شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران