دکتر محمدرضا رضائی

دکتر محمدرضا رضائی مدیرکل دفتر نشر منابع علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

دکتر محمدرضا رضائی

Dr. Mohammadreza Rezaei

مدیرکل دفتر نشر منابع علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.