دکتر محمد خادمی کله لو

دکتر محمد خادمی کله لو

دکتر محمد خادمی کله لو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی فرایند تاسیس رشته های جدید دانشگاهی در ایران (مورد علوم انسانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 13
2 آسیب شناسی و احصای نقاط بهبود آموزش های مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح براساس مدل وایزبورد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 3
3 آسیب شناسی و احصای نقاط بهبود آموزش های مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح براساس مدل وایزبورد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 3
4 ارائه الگوی سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاه های افسری آجا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 4
5 ارائه الگوی مفهومی وظایف مدیران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 1
6 ارزیابی عملکرد: راهی به سوی تعالی نظام آموزش عالی(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 16
7 بررسی تناسب میان آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و توزیع اشتغال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 12، شماره: 4
8 بررسی مسائل (چالش های) اقتصاد آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 24
9 حکمرانی شبکه ای در پیشبرد ماموریت های مشترک دستگاه های لشکری و کشوری (تجارب و درس آموخته های طرح جامع مهارت آموزی کارکنان وظیفه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 13، شماره: 53
10 شناسایی و رتبه بندی موانع اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی در بازار کار ایران (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 13، شماره: 2
11 شناسایی و رتبه بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 32
12 مطالعه تطبیقی نظریه های تصمیم گیری و انتخاب تحصیلی شغلی: راهبردی برای ارزیابی و بهبود برنامه هدایت تحصیلی شغلی نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 13، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه الگوی مفهومی ارتباط آموزش عالی و بازار کار (با محوریت اشتغال دانش آموختگان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 برر سی استانداردهای آموزشی در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
3 چارچوب مفهومی شناسایی نیازمندی های مهارتی بازار کار در ایران (مبتنی بر ظرفیت ها و نیازمندی های استانی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
4 سیر جمعیت به سمت سالمندی و تاثیر آن بر اقتصاد و بازارکار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت
5 شناسایی روندهای اثرگذار بر مشاغل و مهارت ها؛تحول بازار کار حال و آینده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
6 فناوری اطلاعات پیشران آموزش عالی قرن 21: الگوی مفهومی راهبری فناوری اطلاعات در موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
7 مطالعه تطبیقی دانشگاه های دارای تجارب موفق در زمینه مشارکت اقتصادی در جامعه با تمرکز بر دریاپایگی (مبتنی بر مدل UBC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین
8 نقش خدمات توسعه کسب و کار(BDS)در بهبود اشتغال از طریق پیشرفت شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها