دکتر عبدالرضا سیف

دکتر عبدالرضا سیف دانشگاه تهران

دکتر عبدالرضا سیف

Dr. Abdoreza Seyf

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابیات شاهنامه فردوسی در تاجالمآثر نظامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 3، شماره: 1
2 باورهای پزشکی و بهداشتی در غزلیات مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
3 بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر (با نگاهی به شعر موسوی گرمارودی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی تاثیر ارتباطات مردمی بر عملکرد فرماندهان انتظامی با تاکید بر سامانه ۱۹۷ استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی تحلیل افسانه های مرتبط با بزرگان ادب فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 12، شماره: 23
6 بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 70
7 بررسی و مقایسه داستان کیومرث در شاهنامه و آدم در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 2، شماره: 2
8 پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان با افزایش جمعیت خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 3، شماره: 2
9 تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 4، شماره: 1
10 دور، وزن دوری و منشا اختیار شاعری در وزن دوری (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 5، شماره: 2
11 ماهیت تصوف و زبان آن از دیدگاه مولانا در مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 79
12 مقایسه داستان «خسرو و شیرین» از شاهنامه فردوسی و منظومه «فواره باغچهسرای» از الکساندر پوشکین (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 4، شماره: 1
13 نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ بر مبنای نظریه فضاهای ذهنی فوکونیه و ترنر(۱۹۹۴) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 12، شماره: 1
14 یک قصیده در دو دیوان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 2