دکتر عبدالرضا سیف

دکتر عبدالرضا سیف استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دکتر عبدالرضا سیف

Dr. Abdolreza Seif

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابیات شاهنامه فردوسی در تاجالمآثر نظامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 3، شماره: 1
2 ابیات عربی شعرای عباسی در تاریخ جهانگشای جوینی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 1، شماره: 3
3 باورهای پزشکی و بهداشتی در غزلیات مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
4 بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر (با نگاهی به شعر موسوی گرمارودی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی تاثیر ارتباطات مردمی بر عملکرد فرماندهان انتظامی با تاکید بر سامانه ۱۹۷ استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی تحلیل افسانه های مرتبط با بزرگان ادب فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 12، شماره: 23
7 بررسی تحلیلی انتقادی؛ نماد نفس بودن زن از منظر عرفا با تکیه بر داستان اعرابی و خلیفه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 3
8 بررسی جایگاه زن در تاریخ بیهقی و مقایسه ی آن با برخی کتب منثور (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 2، شماره: 1
9 بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 70
10 بررسی و مقایسه حکایات مشترک اسرارنامه و تذکرهالاولیای عطار (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 12، شماره: 2
11 بررسی و مقایسه داستان کیومرث در شاهنامه و آدم در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 2، شماره: 2
12 برگردان و بسامدسنجی تکواژهای فارسی ده بند نخست ترکیب بند روحی بغدادی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 13، شماره: 1
13 پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان با افزایش جمعیت خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 3، شماره: 2
14 تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 4، شماره: 1
15 جامعه شناسی غزلیات انوری و سعدی با رویکرد زبان شناسی نقش گرای هلیدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 20، شماره: 39
16 دور، وزن دوری و منشا اختیار شاعری در وزن دوری (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 5، شماره: 2
17 گونه های حس آمیزی در غزلیات حافظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 13، شماره: 1
18 ماهیت تصوف و زبان آن از دیدگاه مولانا در مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 79
19 مقایسه داستان «خسرو و شیرین» از شاهنامه فردوسی و منظومه «فواره باغچهسرای» از الکساندر پوشکین (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 4، شماره: 1
20 نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ بر مبنای نظریه فضاهای ذهنی فوکونیه و ترنر(۱۹۹۴) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 12، شماره: 1
21 یک قصیده در دو دیوان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 2