دکتر مهری باقری

دکتر مهری باقری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

دکتر مهری باقری

Dr. Mehri Bagheri

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.