دکتر الهام سیدان

دکتر الهام سیدان استادیار گروه زبان و ادبیات و فارسی دانشگاه اصفهان

دکتر الهام سیدان

Dr. Elham Sayyedan

استادیار گروه زبان و ادبیات و فارسی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی افعال حرکتی در شرح شطحیات روزبهان بقلی با رویکردی شناختی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 11، شماره: 1
2 بررسی نقش گسست و پیوست در زنجیره گفتمانی غزل های روایی حافظ: رویکرد نشانه-معناشناسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 4
3 بررسی و تحلیل جامعه شناختی ذوق ادبی با تاکید بر مرصاد العباد نجم الدین رازی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 20، شماره: 41
4 بررسی و تحلیل مولفه «مکان» در تجربیات و پدیدارهای عرفانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 6، شماره: 1
5 بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 6، شماره: 1
6 پژوهشی در کتاب‌های دانشگاهی از منظر نگارشی : آسیب شناسی کلیشه‌نویسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 23، شماره: 45
7 تحلیل شیوه های اثرپذیری روزبهان بقلی از قرآن کریم و احادیث در مشرب الارواح (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 44
8 تحلیل نشانه معنا شناختی دیدن و پدیدارهای دیداری درکشف الاسرار و مکاشفات الانوار روزبهان بقلی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 7، شماره: 13
9 تصاویر شنیداری در سوره واقعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 13، شماره: 28
10 رویکردی انتقادی به سرفصل‌های مربوط به نگارش و ویرایش در برنامة درسی دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 4
11 کاربست الگوی فصاحت کلمه در فرایند واژهگزینی در نگارش (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 10، شماره: 3
12 مبانی نظری مراحل سیر و سلوک عرفانی در مشرب الارواح روزبهان بقلی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 6، شماره: 11
13 نظام ارزشی گفتمان در غزلیات قلندری حافظ (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 1
14 نقد تقابلی ترجمههای فارسی االجنح المتکسزه جبران خلیل جبران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 6، شماره: 14
15 نقد و بررسی عبارات بحث انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 2